Przetargi.pl
Dostawa ładowarki teleskopowej do warsztatów szkolno - produkcyjnych przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Pasłęku

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-431 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 27
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5276203 , fax. 089 5276203
 • Data zamieszczenia: 2009-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie
  ul. Kołobrzeska 27 27
  10-431 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5276203, fax. 089 5276203
  REGON: 00103689100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warminsko-mazurska.ohp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ładowarki teleskopowej do warsztatów szkolno - produkcyjnych przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Pasłęku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa ładowarki teleskopowej do warsztatów szkolno - produkcyjnych przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Pasłęku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341447108
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. złożą w wyznaczonym terminie w siedzibie Zamawiającego poprawnie opakowany, oznakowany i wypełniony formularz ofertowy ( załącznik nr 1 do SIWZ ) lub ofertę sporządzoną według jego wzoru, 2. złożą podpisane oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych ( załącznik nr 3 do SIWZ ), 3. złożą podpisany wzór umowy wraz z załącznikiem do umowy ( załącznik nr 4 do SIWZ ), 4. złożą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, a w przypadku spółki cywilnej - umowę spółki cywilnej określającą zasady prowadzenia spraw spółki, 5. udzielą pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszej niż 3 miesiące
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1. poprawnie opakowany, oznakowany i wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) lub ofertę sporządzoną według jego wzoru, 2. podpisane oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ), 3. podpisany wzór umowy wraz z załącznikiem do umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), 4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, a w przypadku spółki cywilnej - umowę spółki cywilnej określającą zasady prowadzenia spraw spółki. 5. dokument potwierdzający okres pełnej gwarancji wymagany przez Zamawiającego. Nie złożenie powyższych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.warminsko-mazurska.ohp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach