Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na zakup używanej koparko-ładowarki

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 11-510 Wydminy, ul. Grunwaldzka 43
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 874210078 , fax. 874210078
 • Data zamieszczenia: 2012-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o.
  ul. Grunwaldzka 43 43
  11-510 Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 874210078, fax. 874210078
  REGON: 28134298400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pukiz.wydminy@gmail.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na zakup używanej koparko-ładowarki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup używanej koparko-ładowarki CATERPILLAR 428E lub równoważnej. Rok produkcji nie starszy niż 2007r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341447108
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Stan techniczny
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pukiz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach