Przetargi.pl
Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej (rok produkcji 2010), posiadającej certyfikat CE

Zakład Gospodarki Odpadami sp. z o. o. w Bartoszycach ogłasza przetarg

 • Adres: 11-200 Bartoszyce, ul. Bema 38
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 7610650 , fax. 89 7610650
 • Data zamieszczenia: 2011-01-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Odpadami sp. z o. o. w Bartoszycach
  ul. Bema 38 38
  11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 7610650, fax. 89 7610650
  REGON: 28035817300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bartoszyce.pl , www.zgobartoszyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej (rok produkcji 2010), posiadającej certyfikat CE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej (rok produkcji 2010), posiadającej certyfikat CE. Charakterystyka techniczna, wyposażenie, warunki gwarancji i serwisu oraz postanowienia dotyczące leasingu szczegółowo opisane w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341447108
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2.000,00 (słownie dwa tysiące 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 83 1540 1072 2107 5000 0731 0001 b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c: gwarancjach bankowych, d: gwarancjach ubezpieczeniowych; e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz 1158, z e zmianami)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bartoszyce.pl , www.zgobartoszyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach