Przetargi.pl
Dostawa kruszywa, gruzu rozdrobnionego i pospółki drogowej wraz z wyrównaniem, z przeznaczeniem na remonty dróg gruntowych na terenie gminy Zambrów.

Gmina Zambrów ogłasza przetarg

 • Adres: 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zambrów
  ul. Fabryczna 3 3
  18-300 Zambrów, woj. podlaskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugzambrow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszywa, gruzu rozdrobnionego i pospółki drogowej wraz z wyrównaniem, z przeznaczeniem na remonty dróg gruntowych na terenie gminy Zambrów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wyrównaniem równiarką kruszywa, gruzu rozdrobnionego i pospółki drogowej stworzonej poprzez zmieszanie żwiru i gruzu betonowego o wielkości i ilości frakcji odpowiadających normom żwirowym lub większym, w proporcji 50x50%, z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych wraz z załadunkiem, rozładunkiem na drogi gminne położone na terenie gminy Zambrów dostarczane według potrzeb zamawiającego we wskazanym miejscu i terminie przez wykonawcę. Przewidywaną wielkość zamówienia określa się na 6000m3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych ). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2.03.2015 r. do godz. 10:00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugzambrow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach