Przetargi.pl
Integracja dróg gminnych z siecią dróg wyższych kategorii na terenie gminy Szepietowo

Gmina Szepietowo ogłasza przetarg

 • Adres: 18-210 Szepietowo, ul. Główna 6
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 47-60-132, 47-60-133 , fax. 86 47-60-110
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szepietowo
  ul. Główna 6 6
  18-210 Szepietowo, woj. podlaskie
  tel. 86 47-60-132, 47-60-133, fax. 86 47-60-110
  REGON: 45067023200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szepietowo.pl, http://szepietowo.biuletyn.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Integracja dróg gminnych z siecią dróg wyższych kategorii na terenie gminy Szepietowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ulic: Towarowej i Krótkiej w Szepietowie oraz drogi gminnej Szepietowo Wawrzyńce ODR.

  Zakres robót:
  - wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm - warstwa ścieralna;
  - wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm - warstwa wiążąca;
  - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm;
  - wykonanie podbudowy betonowej (beton B-7,5) gr. 15cm;
  - wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10cm;
  - wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem;
  - wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego gr.15cm;
  - ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm;
  - ustawienie krawężników betonowych 15x30cm;
  - wykonanie zieleńcy;
  - odwodnienie projektuje się poprzez powierzchniowy spływ wody do istniejącej kanalizacji deszczowej i rowów odwadniających;
  - wykonanie progu zwalniającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 10.000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://szepietowo.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach