Przetargi.pl
Dostawa kruszywa drogowego do remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łukawa

Gmina Wilczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 27-612 Wilczyce, 174 174
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8377275 , fax. 015 8377236
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wilczyce
  174 174 174
  27-612 Wilczyce, woj. świętokrzyskie
  tel. 015 8377275, fax. 015 8377236
  REGON: 83040979000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilczyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszywa drogowego do remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łukawa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kruszywa drogowego do remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łukawa ( nr ewid. działki 989/2) na terenie Gminy Wilczyce. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kruszywa grubego (tłucznia) w ilości do 600 ton o frakcji 20/63 oraz kruszywa grubego w ilości do 290 ton o frakcji 4/31.5 wraz z rozsypaniem. Dostawa kruszywa będzie odbywać się sukcesywnie, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2014 roku. Zamawiający, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą telefonicznie lub faxem będzie składał Wykonawcy zamówienie na określoną ilość kruszywa. Zamawiający żąda, aby dostawa kruszyw odbywała się bezpośrednio do wskazanego miejsca na terenie Gminy Wilczyce. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę kruszywa wraz z rozsypaniem na w/w drodze. Przedmiot zamówienia należy zrealizować samochodami samowyładowczymi o ładowności około 20 ton ze względu na niekorzystne uwarunkowania terenu na którym usytuowana jest droga. Każda dostawa asortymentu musi odbywać się w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Każda dostawa -transport samochodowy - na dokumencie WZ musi być potwierdzona podpisem przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. Oryginalny dokument WZ stanowić będzie podstawę odbioru jakościowego i ilościowego zamówionej partii kruszywa i będzie załącznikiem do dokumentów dostawy. Dostarczone kruszywo musi posiadać atest-aprobatę techniczną, która zezwala na stosowanie w budownictwie drogowym, zgodnie z określoną normą, PN-EN 13242+A1:2010. 1) kruszywo nie może posiadać żadnych zanieczyszczeń. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa zanieczyszczeń zamawiający żądać będzie wymiany kruszywa na nie zanieczyszczone spełniające normy. Koszt wymiany zanieczyszczonego kruszywa w całości zostanie pokryty przez Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142122002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wilczyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach