Przetargi.pl
Zakup kruszyw drogowych kamiennych do przebudowy i remontu dróg gminnych wewnętrznych i innych obiektów na terenie Gminy Sobków w 2016 roku

Gmina Sobków ogłasza przetarg

 • Adres: 28-305 Sobków, pl. Wolności 12
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3871037 , fax. 41 3871034
 • Data zamieszczenia: 2016-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sobków
  pl. Wolności 12 12
  28-305 Sobków, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3871037, fax. 41 3871034
  REGON: 29101073100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sobkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup kruszyw drogowych kamiennych do przebudowy i remontu dróg gminnych wewnętrznych i innych obiektów na terenie Gminy Sobków w 2016 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Kruszywo drogowe kamienne 0-31,5 4 000 ton 2. Kruszywo drogowe kamienne tłuczeń 31,5- 63 1 500 ton
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142122002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sobkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach