Przetargi.pl
Dostawa kruszywa drogowego

Gmina Secemin ogłasza przetarg

 • Adres: 29-145 Secemin, ul. Struga 2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-34 35 56 017 , fax. 0-34 35 56 017
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Secemin
  ul. Struga 2 2
  29-145 Secemin, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-34 35 56 017, fax. 0-34 35 56 017
  REGON: 15139899400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.secemin.eobip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszywa drogowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa następujących surowców mineralnych dolomitowych lub kwarcytowych z przeznaczeniem na wykonanie remontów nawierzchni dróg na terenie gminy tj. - kruszywo drogowe niesortowane o granulacji 0 ÷ 31,5 mm - kruszywo drogowe niesortowane o granulacji 0 ÷ 63 mm 2. Zamawiający określa szacunkowe wartości przewidziane do odbioru w ilościach: - kruszywo niesortowane o granulacji 0 ÷ 31,5 mm - ok. 2 000 ton, - kruszywo niesortowane o granulacji 0 ÷ 63 mm - ok. 1 000 ton. 3. Dostawa obejmuje zakup, transport, rozładunek kruszywa z wyładunkiem wskazanym przez Zamawiającego w zależności od warunków w terenie (na bok lub do tyłu) bezpośrednio w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy tj. na drogi gminne w poszczególnych sołectwach. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu kruszywa w większej ilości tj. do 20 % więcej w stosunku do ilości podanych w pkt.3, wg cen przyjętych w ofercie. Rzeczywista łączna ilość surowców mineralnych i terminy odbioru dostaw będą wynikać ze składanych sukcesywnie pisemnych zamówień Zamawiającego. 5. Zamawiający dopuszcza zmiany granulacji 5 %.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142122002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.secemin.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach