Przetargi.pl
Zakup produktów betonowych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni Sp. z o.o.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 25-622 Kielce, ul. Lecha 11a
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 3452880 , fax. 3452880
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o.o.
  ul. Lecha 11a 11a
  25-622 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 3452880, fax. 3452880
  REGON: 29041402400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zielen.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup produktów betonowych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zakup produktów betonowych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia został określony szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, do miejsc (maksymalnie 2 miejsca na jeden kurs) na obszarze miasta Kielce wskazanych przez RPZ Sp. z o. o od dnia 30.04.2012 roku do dnia 30.04.2013 roku. Minimalna wielkość dostawy - 8 palet zamówionych wyrobów. O ilości i terminie dostaw Wykonawca zostanie zawiadomiony telefonicznie lub faksem na 1 dzień przed przewidywaną dostawą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441142004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zielen.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach