Przetargi.pl
Dostawa kruszyw na remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Brzozów, oraz kruszyw do wykonania robót budowlanych przez pracowników robót publicznych.

Gmina Brzozów ogłasza przetarg

 • Adres: 36-200 Brzozów, ul. Armii Krajowej 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4341050 , fax. 013 4341055
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzozów
  ul. Armii Krajowej 1 1
  36-200 Brzozów, woj. podkarpackie
  tel. 013 4341050, fax. 013 4341055
  REGON: 37044023500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzozow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszyw na remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Brzozów, oraz kruszyw do wykonania robót budowlanych przez pracowników robót publicznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I Dostawa kruszyw na remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Brzozów t.j.Żwir 4-31,5-m3 500,0 Pospółka żwirowo-piaskowa - m3 500,0 Kliniec 20-31,5-t 100,0 Piasek rzeczny - m3 50,0: część II Dostawa kruszyw do wykonania robót budowlanych przez pracowników robót publicznych t.j. Żwir 4-31,5 - m3 2,0 Kliniec 20-31,5 - t 30,0 Piasek rzeczny - m3 15,0
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441131408
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 9 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzozow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach