Przetargi.pl
dostawa kruszywa na remont dróg gminnych

Gmina Czarna ogłasza przetarg

 • Adres: 39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 14 6761030 , fax. 14 6761442
 • Data zamieszczenia: 2016-03-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarna
  ul. Dworcowa 6 6
  39-215 Czarna, woj. podkarpackie
  tel. 14 6761030, fax. 14 6761442
  REGON: 85166107900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa kruszywa na remont dróg gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa kruszywa na remont dróg gminnych gminy Czarna wraz z rozścieleniem na długości drogi i ręcznym rozrównaniem (w 2016 r. planowana ilość kruszywa 900 Mg ); kruszywo naturalne łamane 0-31,5 mm (+/- 1mm różnicy) - (dolomity); dostawa ww. towarów następować będzie na wskazane przez zamawiającego miejsce na terenie gminy Czarna (powierzchnia gminy około 147 km2), na różnego rodzaju drogi: utwardzone, nieutwardzone i różnej szerokości i w związku z tym dostawę należy wykonywać środkiem transportu o DMC 3,5 Mg (w większości dostaw); czas wykonania dostawy od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania - 24 godz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441131408
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czarna.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach