Przetargi.pl
Dostawa kruszywa wraz z transportem na poprawę dróg gminnych i wewnętrznych Gminy Lubenia.

Gmina Lubenia ogłasza przetarg

 • Adres: 36-042 Lubenia, Lubenia 131
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8503914, 8755096 , fax. 017 8755099
 • Data zamieszczenia: 2016-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubenia
  Lubenia 131 131
  36-042 Lubenia, woj. podkarpackie
  tel. 017 8503914, 8755096, fax. 017 8755099
  REGON: 69058212800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lubenia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszywa wraz z transportem na poprawę dróg gminnych i wewnętrznych Gminy Lubenia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca zakup, załadunek, dostarczenie i rozładunek w miejscach wskazanych przez Zamawiającego kruszywa na poprawę dróg gminnych i wewnętrznych Gminy Lubenia w ilości: 348 m3 mieszanki kruszywa o frakcji od 0 mm do 63 mm, 319 m3 mieszanki kruszywa o frakcji od 0 mm do 31,5 mm, 51 m3 tłucznia sortowanego o frakcji od 31,5 mm do 63 mm , 132 m3 klińca sortowanego o frakcji od 4 mm do 31,5 mm,.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441131408
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1700,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lubenia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach