Przetargi.pl
Dostawa kruszyw drogowych na 2013 r.

Gmina Wierzchlas ogłasza przetarg

 • Adres: 98-324 Wierzchlas, ul. Szkolna 7
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8866112 , fax. 043 8866113
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wierzchlas
  ul. Szkolna 7 7
  98-324 Wierzchlas, woj. łódzkie
  tel. 043 8866112, fax. 043 8866113
  REGON: 73093476600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzchlas.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszyw drogowych na 2013 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kruszyw drogowych z żużli hutniczych na drogi administrowane przez Gminę Wierzchlas w następującym asortymencie: a) o granulacji 0-8 mm - 1500 ton, b) o granulacji 8-16 mm - 1000 ton, c) o granulacji 16-45 mm - 1000 ton, d) kruszywo granitowe o granulacji 0-31,5 mm - 1000 ton. Kruszywa powinny być zgodne z normą PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, oraz posiadać certyfikat CE.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142122002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2.000 PLN, słownie: dwa tysiące złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: PEKAO S.A. I/O Wieluń 82124032911111000029203026 z adnotacją wadium - Dostawa kruszyw drogowych na 2013 r. 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie do dnia składania ofert z dołączonym do oferty potwierdzeniem. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PEKAO S.A. I/O Wieluń nr rachunku: 82124032911111000029203026 z adnotacją: wadium na Dostawę kruszyw drogowych na 2013 r.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wierzchlas.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach