Przetargi.pl
Sprawa nr 186/12 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę generatorów nuklidowych 99 Mo/99m Tc-15 GBq dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika ogłasza przetarg

 • Adres: 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6895910, 6895912 , fax. 042 6895911
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
  ul. Pabianicka 62 62
  93-513 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6895910, 6895912, fax. 042 6895911
  REGON: 00029540300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopernik.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprawa nr 186/12 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę generatorów nuklidowych 99 Mo/99m Tc-15 GBq dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa generatorów nuklidowych 99 Mo/99m Tc-15 GBq dla W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi wg następującej specyfikacji: Generator nuklidowy 99 Mo/99 Tc do iniekcji. Postać farmaceutyczna Na 99 mTc04 w 0,9% roztw. NaCl. Aktywność 15 GBq kalibrowany na poniedziałek. Zestaw do eluacji. Opakowanie plastikowe. Generatory muszą być kompletne i po zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów czy konieczności wykonywania skomplikowanych czynności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 311200003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kopernik.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach