Przetargi.pl
DOSTAWA KOTWIC TYTANOWYCH, ZESTAWÓW DO SZYCIA ŁĄKOTKI, SEPARATORÓW ANTYZROSTOWYCH

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126468502 , fax. 126468930
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  os. Złotej Jesieni 1
  31-826 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126468502, fax. 126468930
  REGON: 121188694
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA KOTWIC TYTANOWYCH, ZESTAWÓW DO SZYCIA ŁĄKOTKI, SEPARATORÓW ANTYZROSTOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Pakiet 1 - kotwic tytanowych, zestawów do szycia łąkotki; Pakiet 2 - separatorów antyzrostowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. Termin ważności / okres gwarancji przedmiotu zamówienia: nie może być krótszy niż: 12 miesięcy – dla Pakietu 1 i Pakietu 2 od daty dostarczenia. 3. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: a) W przypadku zaoferowania nowych produktów nie stosowanych do tej pory u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia personelu Zamawiającego w ośrodku referencyjnym Wykonawcy (termin, liczba szkoleń i liczba pracowników Szpitala - do uzgodnienia z Zamawiającym). Szkolenie zakończone będzie wystawieniem imiennych certyfikatów dla uczestników szkolenia, dostarczonych w terminie do 2 dni roboczych do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Zamawiającego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33183100-7

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach