Przetargi.pl
Dostawa koparko – ładowarki wraz z wózkiem paletowym w ramach budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran ogłasza przetarg

 • Adres: 11-320 Jeziorany, Plac Zamkowy
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89/539-27-52, , fax. 895 392 760
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran
  Plac Zamkowy 4
  11-320 Jeziorany, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89/539-27-52, , fax. 895 392 760
  REGON: 51074355100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa koparko – ładowarki wraz z wózkiem paletowym w ramach budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1) koparko – ładowarki o mocy 100 – 120 KM minmalne parametry : • Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1990); • Koparko - ładowarka nowa; • Rok produkcji min. 2019; • Skrzynia biegów: min. 2 biegi w przód i 2 biegi w tył; • Maksymalna głębokość kopania z wysuniętym ramieniem min 4,5 m; • Blokada min tylnego mostu; • 4 równe koła minimum 26 cali ; • Układ hydrauliczny: Pompa wielotłocznikowa; Przepływ oleju min. 160 l/min. • Ciśnienie oleju w układzie hydraulicznym min. 250bar • Gwarancja 24 m-ce • Kabina:  wycieraczka przednia i tylna  radio samochodowe  fotel dla kierowcy/ operatora  częściowe - lub pełne otwarcie zarówno przednich, jak i tylnych szyb bocznych • Dodatkowe wyposażenie:  Łyżka koparkowa 30mm  Szybko złącze koparkowe mechaniczne  Łyżka skarpowa uchylna wraz z instalacją 2) Wózek paletowy do 3 t minimalne parametry: • długość wideł min 1100 mm; • rozstaw zewnętrzny wideł – 540mm – 570mm; • Gwarancja 12 m-ce
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42000000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa III.5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach