Przetargi.pl
Dostawa kontrolera wyposażonego w 4 kanały kontrolno – pomiarowe dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji

Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT ogłasza przetarg

 • Adres: 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 777 000 , fax. 227 777 020
 • Data zamieszczenia: 0000-00-00
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT
  ul. Jagiellońska 55
  03-301 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 227 777 000, fax. 227 777 020
  REGON: 36044000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pimot.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kontrolera wyposażonego w 4 kanały kontrolno – pomiarowe dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja nieużywanego uprzednio, nie regenerowanego uprzednio, fabrycznie nowego kontrolera wyposażonego w 4 kanały kontrolno – pomiarowe, spełniającego wymagania opisane w Rozdziale VI SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38424000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje wymagań w przedmiotowym zakresie. Zamówienie nie podlega odrębnym przepisom wyznaczającym kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej koniecznych do jego realizacji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach