Przetargi.pl
Dostawa kombinezonów ochronnych

Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 53-674 Wrocław, ul. Legnicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 7711704, 703 , fax. 717 711 708
 • Data zamieszczenia: 2021-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A.
  ul. Legnicka 40
  53-674 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 7711704, 703, fax. 717 711 708
  REGON: 20126777000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolmed.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kombinezonów ochronnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Postępowanie zakupowe na środki ochrony indywidualnej w trybie udzielania zamówień na usługi i dostawy udzielane w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii w ramach projektu "Grupa Zakupowa dla podmiotów leczniczych Dolnego Śląska" na dostawę kombinezonów ochronnych - 130 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35113400-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach