Przetargi.pl
Dostawa kołder grzewczych, układów oddechowych, pieluchomajtek, prześcieradeł na kozetkę, łączników do pomiaru CO2 do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 30/19

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-572 Poznań, ul. Szpitalna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48618491375, , fax. +48618491562
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. Szpitalna 27/33
  60-572 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48618491375, , fax. +48618491562
  REGON: 00028886300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.skp.ump.edu.pl/pl/ogłoszenia/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szpital Kliniczny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kołder grzewczych, układów oddechowych, pieluchomajtek, prześcieradeł na kozetkę, łączników do pomiaru CO2 do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 30/19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kołder grzewczych, układów oddechowych, pieluchomajtek, prześcieradeł na kozetkę, łączników do pomiaru CO2 do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - na warunkach przedstawionych w załącznikach (pakietach) nr 1-6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (stanowiących jej integralną część).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać: 1. Sporządzony/e przez Wykonawcę - według wzoru stanowiącego Załącznik/i nr 1-6 do siwz formularz/e ofertowy/e, (złożony/e w formie oryginału), 2.Aktualny dokument KRS lub CEIDG - służący do weryfikacji osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy (Zamawiający zaleca/prosi Wykonawców o dołączenie ww. dokumentu do oferty), 3.Oświadczenie, o którym mowa w punkcie VIA ppkt 1.1. niniejszej siwz. INNE DOKUMENTY STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OFERTY: Do oferty Wykonawca dołączy również: 1.pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca ofertę nie figuruje we właściwym rejestrze (lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), Uwaga! Wszelkie pełnomocnictwa muszą być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie - art. 96 ustawy z dnia 14.02.1991 r. Prawo o notariacie; tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 189 poz. 1158 z późn. zm.). 3.Uwaga! Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp, jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do formularza ofertowego stosowne oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego została szczegółowo określona w treści punktu XI siwz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach