Przetargi.pl
MODERNIZACJA CYFROWWEGO SYSTEMU RADIOWEGO DLA POTRZEB KW PSP POZNAŃ

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg

 • Adres: 61-767 Poznań, ul. Masztalarska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 22 20 200 , fax. 61 22 20 500
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Masztalarska 3
  61-767 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 22 20 200, fax. 61 22 20 500
  REGON: 68449300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://psp.wlkp.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa zespolona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA CYFROWWEGO SYSTEMU RADIOWEGO DLA POTRZEB KW PSP POZNAŃ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania systemu dyspozytorskiego Multikom, polegająca na wymianie jednostki centralnej systemu, wymianie analogowych modułów sterowania stacjami wyniesionymi oraz wyposażenie samochodu dowodzenia w elementy systemu, umożliwiające współpracę z istniejącymi systemami radiowymi Multikom eksploatowanymi na terenie województwa przez jednostki PSP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32510000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.000,00 zł przed upływem terminu na składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy. 2) Dokument wymieniony w pkt V.3 ppkt. 1) SIWZ – jeżeli dotyczy. 3) Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, o którym mowa w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym druk oferty - jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną