Przetargi.pl
Dostawa i montaż magazynu na przedmioty do ponownego użycia z wyposażeniem realizowana w ramach inwestycji „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Lądek”

Gmina Lądek ogłasza przetarg

 • Adres: 62-406 Lądek, ul. Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 763 512, , fax. 632 763 512
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lądek
  ul. Rynek 26
  62-406 Lądek, woj. wielkopolskie
  tel. 632 763 512, , fax. 632 763 512
  REGON: 31101936100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminaladek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż magazynu na przedmioty do ponownego użycia z wyposażeniem realizowana w ramach inwestycji „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Lądek”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż magazynu na przedmioty do ponownego użycia z wyposażeniem do nowo wybudowanego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lądek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 8, 9, 10 i 11 do SIWZ. Opis wyposażenia PSZOK zawiera Program Funkcjonalno - Użytkowy w pkt. 2.4 przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja sprzętu w pkt. 1.2. Określenie miejsca montażu (dla elementów tego wymagających) zawarty jest w załączniku nr 11 tj. projektu zagospodarowania terenu. Program funkcjonalno-użytkowy i specyfikacja sprzętu stanowią załączniki do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44211110-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach