Przetargi.pl
Dostawa elektronicznego systemu planowania i kontroli budżetu, wydatków oraz realizacji zamówień

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-967 Poznań, Al. Marcinkowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618552521 , fax. 618 528 091
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
  Al. Marcinkowskiego 29
  60-967 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618552521, fax. 618 528 091
  REGON: 27580800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uap.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa elektronicznego systemu planowania i kontroli budżetu, wydatków oraz realizacji zamówień
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i dostarczenie webowego systemu informatycznego umożliwiającego między innymi planowanie wydatków, przesuwanie środków finansowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, składanie zamówień przez różne jednostki organizacyjne uczelni z możliwością akceptacji lub odrzucenia zamówienia na różnych poziomach decyzyjnych w zależności od podległości służbowej. W przypadku wystąpienia konieczności konsultacji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o pomoc w zakresie obsługi zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami technicznymi zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ. Szczegółowy zakres, warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego tj. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 29, 60 – 967 Poznań, I piętro, pokój 103. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Ofertą równoważną jest zaoferowanie przedmiotu o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr 6 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółową specyfikację (wypełniając załącznik nr 1a do SIWZ - Formularz cenowy), z której w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego będzie wynikać, iż zaoferowane rozwiązanie jest o takich samych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do rozwiązania określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48442000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Na ofertę składa się formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ oraz wypełnione: załącznik nr 1a do SIWZ - formularz cenowy - oraz załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 4. Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający bezpośrednie odczytanie treści np. poprzez zastosowanie nieprzejrzystej folii.Niedochowanie należytej staranności poprzez niepodjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje jawnością całej oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną