Przetargi.pl
dostawa kawy, herbaty i produktów podobnych

Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Karnym ogłasza przetarg

 • Adres: 18-408 Wygoda, Czerwony Bór 23
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 2153595, 2163604 , fax. 086 2163149
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Karnym
  Czerwony Bór 23 23
  18-408 Wygoda, woj. podlaskie
  tel. 086 2153595, 2163604, fax. 086 2163149
  REGON: 45109521500021
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gpczerwonybor.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: gospodarstwo pomocnicze

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa kawy, herbaty i produktów podobnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kawy , herbaty i produktów podobnych na rzecz Zamawiającego, według wyszczególnienia zawartego w pkt 2. 2. Wyszczególnienie przedmiotu dostawy : L.p. Asortyment J.m. Ilość 1. Herbata granulowana 100 g kg. 300 2. herbata granulowana Saga 90g kg 95 3. Herbata exp.Saga 70g kg 120 4. Herbata exp.100 tor. Lipton kg 10 5. Herbata exp.50 tor. Lipton kg 6 6. Herbata liściasta 100 g kg 2 7. Herbata Saga owocowa saszetki 50g kg 90 8. Herbata miętowa expresowa 40g kg 20 9. Melisa torebki 60g kg 18 10. Herbata owocowa rozpuszczalna 300g kg 200 11. Herbata zielona liściasta 100g kg 40 12. Herbata liściasta Bastek 100g kg 90 13. Herbata ekspresowa Minutka 40 torebek(0,056) kg 12 16. Kawa Prima 250g kg 160 17. Kawa Prima 500g kg 400 18. Kawa Pedros 250g kg 75 19. Kawa Pedros 500g kg 500 20. Kawa Tchibo Family 250g kg 230 21. Kawa Ford 500g kg 2 000 22. Kawa Maxwell House 250g kg 75 23. Kawa Maxwell House 500g kg 500 24. Kawa Maxwell House rozpuszczalna 100g kg 10 25. Kawa Maxwell House rozpuszczalna 200g kg 7 26. Kawa rozpuszczalna Tchibo Family 200g kg 10 27. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 100g kg 5 28. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200g kg 9 29. Kawa Cappuccino 130g kg 49 30. Kawa Nescafe 3w1 saszetki (opakowanie 180g) op 5 31. Kawa rozpuszczalna szaszetki (opakowanie 180g) op 5 32. Czekolada na gorąco 250g kg 100 33. Kakao 100g kg 30 34. Kakao rozpuszczalne 300g kg 2 500 35. Kawa Inka 200g kg 30 36. Kawa zbożowa 500g kg 20 3. Warunki jakie musi spełnić przedmiot dostawy i warunki dostawy: 1) przedmiot dostawy musi spełniac wymogi określone przez Zamawiającego dla każdego rodzaju asortymentu, i spełniać wymogi określone przepisami odrębnymi, a w szczególności przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności, 2) dostarczany asortyment musi być dostarczany w terminie do spożycia umożliwiajacym wprowadzenie do sprzedaży detalicznej, 3) dostawa będzie zrealizowana w godzinach od 7.30 do 13.30, w ciągu dwóch dni roboczych od momentu otrzymania przez Wykonawcę zamówienia, 4) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt, 5) Wykonawca dokona wyładunku dostarczonego asortymentu w miejscu składowania wskazanym przez Zamawiającego w Gospodarstwie Pomocniczym przy Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 23, 18-400 Łomża, Kantynie w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych Gm. Rzekuń. 6) Przedmiot dostawy nie może nosić żadnych oznak zepsucia a opakowania uszkodzeń mechanicznych. 7) Termin przydatności do spożycia nie może byc krótszy niż wynika to z norm jakościowych przypisanych danemu produktowi. 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia minimalnego terminu przydatności do spożycia, przy zamawianiu wiekszych partii towaru. 9) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w opakowaniach zbiorczych zapewniajacych odpowiednie zabezpieczenie dostarczanego asortymentu. 10) Dostawca zabezpieczy przedmiot zamówienia przed niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych na dostarczany towar w trakcie transportu. 4. Wykonawca będzie dostarczał towar zgodny z ofertą przez cały okres obowiązywania umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu obowiązywania umowy w sprawie udzielenia zamówienia do czasu wyczerpania asortymentu będącego przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem że Zamawiający może w zależności od potrzeb zamówić większą ilość jednego z asortymentów będących przedmiotem zamówienia, kosztem innego pod warunkiem że ogólna wartość umowy nie ulegnie zmianie. 6. Termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. 7. Zamawiający nie przyjmie faktury jeżeli zostaną zgłoszone jakiekolwiek zastrzeżenia do przedmiotu dostawy. 8. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia dostawy ma prawo reklamować przedmiot dostawy. 9. Na rozpatrzenie reklamacji Wykonawca ma 7 dni roboczych. 10. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych usunie zgłoszone nieprawidłowości poprzez uzupełnienie dostawy w przypadku rozbieżności w ilości lub - wymieni towar na nowy w przypadku zakwestionowania jakości. 11. Reklamacje Zamawiający będzie zgłaszał pocztą, telefonicznie lub faksem za potwierdzeniem, do osoby wskazanej przez Wykonawcę. 12. Nie udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania przyjmuje się za uznanie reklamacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158600004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gpczerwonybor.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach