Przetargi.pl
Organizacja pleneru kulinarnego w Krasnopolu

Gmina Krasnopol ogłasza przetarg

 • Adres: 16-503 Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-87 5164010 , fax. 0-87 516 40 50
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krasnopol
  ul. Wojska Polskiego 4 4
  16-503 Krasnopol, woj. podlaskie
  tel. 0-87 5164010, fax. 0-87 516 40 50
  REGON: 79067110700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug-krasnopol.pbip.pl/index.php
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja pleneru kulinarnego w Krasnopolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Organizacja pleneru kulinarnego w Krasnopolu w dniach 22 - 29 sierpnia 2010 r. Lp. Rodzaj kosztów Ilość 1 Noclegi dla kucharzy prowadzących plener 8 noclegów dla 10 osób w dniach od 22 do 30 sierpnia 2 Wyżywienie dla kucharzy prowadzących plener 8 dni x 10 osób (śniadanie, obiad , kolacja) w dniach od 22 do 29 sierpnia 3 Obiady dla uczestników pleneru 6 dni x 50 osób w dniach od 23 do 28 sierpnia 4 Produkty do przygotowywania dań regionalnych dla uczestników biorących udział w plenerze, pomieszczenia do gotowania oraz urządzenia i naczynia kuchenne oraz odzież ochronna 60 osób x 6 dni od 23 do 28 sierpnia 5 Napoje zimne i ciepłe dla uczestników pleneru 60 osób x 6 dni od 23 do 28 sierpnia 6 Wycieczki Zorganizowanie dwóch wycieczek z przewodnikami w regionie promującym między innymi agroturystykę 24 i 26 sierpnia dla 60 osób 7 Imprezy w trakcie pleneru (spotkania, poczęstunki, urządzenia techniczne) 1. Rozpoczęcie pleneru 22 sierpnia - poczęstunek dla uczestników 60 osób - koncert zespołów ludowych - nagłośnienie 2. Ognisko nad jeziorem Długie 25 sierpnia - wyżywienie - nagłośnienie - oświetlenie - oprawa muzyczna 3. Zakończenie pleneru 29 sierpnia - degustacja produktów regionalnych przygotowanych przez uczestników pleneru (ok. 300 osób) - oprawa muzyczna (piosenki biesiadne) - nagłośnienie i oświetlenie - dyplomy, upominki, kwiaty dla uczestników pleneru 8 Usługi fotograficzne 1. Uwiecznić najciekawsze momenty, a na koniec pleneru zorganizować fotopokaz lub użyć zdjęcia w katalogu prac (ok. 200 zdjęć) 2. Ekspozycja fotografii z pleneru 9 Transport urządzeń i ludzi 1. Dowóz posiłków w miarę potrzeby 2. Zapewnienie niezbędnego transportu w trakcie pleneru 10 Prace organizacyjne Koszty pracy organizacji 1. Nadzór nad plenerem 2. Organizacja miejsca pleneru 3. Porządkowanie terenu w trakcie i po plenerze 4. Koszty transportu 5. Zaprojektowanie i wydanie zaproszeń oraz plakatów o plenerze 6. Transport sprzętu i osób 7. Ubezpieczenie uczestników pleneru 8. Zapewnieniu udziału dla osób niepełnosprawnych 9. Wynajem niezbędnych pomieszczeń
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799521000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 8 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ug-krasnopol.pbip.pl/index.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną