Przetargi.pl
Dostawa kaset szkółkarskich

Nadleśnictwo Jarocin ogłasza przetarg

 • Adres: 63200 Jarocin, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7472319 w. 122 , fax. 627 472 415
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Jarocin
  ul. Tadeusza Kościuszki 43
  63200 Jarocin, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7472319 w. 122, fax. 627 472 415
  REGON: 25002773490000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kaset szkółkarskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 000 szt. kaset szkółkarskich o objętości 0,275 dm3, w gęstości 60 kg/m3 (w granicach +/-5%) Kasety powinny mieć następujące pozostałe min. parametry techniczne: Długość kasety [mm] Wysokość kasety [mm] Szerokość kasety [mm] Objętość gniazda [dm3] 650±2 180 ±2 312 ±3 0,275 ±0,015 Kasety szkółkarskie winny być wykonane są z polistyrenu spienionego EPS (styropianu): a) przyjaznego dla środowiska gdyż nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia i może być podany procesowi recyklingu, b) odpornego na starzenie, nie gnijącego w wilgotnym środowisku i zachowującego swoje właściwości fizyczne, kształty i wymiary. Pod wpływem wieloletniego działania warunków atmosferycznych (w tym UV) powierzchnie zewnętrzne kaset mogą ulec uszorstnieniu i przebarwieniu na kolor mleczny, a krawędzie wyobleniu. Procesy te nie pogarszają właściwości użytkowych kaset, c) niereagującego chemicznie z żadnym podłożem stosowanym w szkółkarstwie (zawierającym kwas humusowy) oraz środkami ochrony roślin, d) charakteryzującego się niskim współczynnikiem przewodności cieplnej (stabilizacja warunków wegetacji sadzonek), e) nieodpornego na rozpuszczalniki organiczne, takie jak: aceton, benzol, nitro, f) nieodpornego na wysokie temperatury (powyżej 110oC, oddziaływujące na powierzchnie ponad 30 sekund). Długotrwałe działanie temperatury do 70oC nie wpływa na właściwości fizyczne styropianu i mieści się w zakresie standardowych temperatur stosowania kaset szkółkarskich. Kasety powinny mieć postać prostopadłościanów. Zamawiający oczekuję dostarczenia kaset w kolorze białym z możliwym odcieniem zieleni. W kasetach mają zostać uformowane przelotowe stożkowe gniazda, służące do napełniania odpowiednim podłożem-substratem, do którego wkładane będą się sadzonki. W każdym z gniazd, na ich powierzchni bocznej, mają zostać wyprofilowane cztery wzdłużne wypusty przegrodowe. Wypusty mają na celu ograniczanie i ukierunkowanie wzrostu korzeni sadzonek tak, by utrudnić ich zawijanie się po obwodzie gniazda. Od strony czołowej kasety mają zostać uformowane są wypusty służące jako uchwyty do przenoszenia kaset w tym wraz z materiałem szkółkarskim. Powierzchnia kaset powinna być gładka bez dziur, wyrwań i załamań. Kasety mają posiadać wytłoczony adres strony www producenta, datę produkcji (rok), kod materiału (EPS), znak recyklingu. Kasety powinny posiadać wgłębienia w płaszczyznach bocznych, które po ułożeniu kaset na polach odkładczych utworzą pionowe otwory wentylacyjne poprawiające cyrkulację powietrza w przestrzeni pod kasetami. Zaoferowane kasety winny być odporne, na: a) uderzenia w trakcie przemieszczania ręcznego, transportu mechanicznego przenośnikami rolkowymi i taśmowymi, b) wibracje w trakcie napełniania substratem i w trakcie szkółkowania, c) wzajemne uderzenia i ocierania w trakcie składowania i transportu. Kasety powinny być dostarczane, przechowywane i transportowane na oryginalnych paletach producenta i owinięte w folię termokurczliwą. Na każdej palecie powinna być umieszczona etykieta zawierająca następujące dane: Nazwa i typ kasety, Nazwa i adres producenta, oraz Data produkcji. Kasety zostaną rozładowane za pomocą pracowników Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19521000-4

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną