Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy jednorazowej odzieży chirurgicznej - DZ-751-06/17

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 64100 Leszno, ul. Kiepury
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (65) 5253100,5253761,5253764 , fax. (65) 526 82 94
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony
  ul. Kiepury 45
  64100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. (65) 5253100,5253761,5253764, fax. (65) 526 82 94
  REGON: 00031023200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy jednorazowej odzieży chirurgicznej - DZ-751-06/17
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy jednorazowej odzieży chirurgicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w asortymencie i ilościach określonych w ust.3.3 SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33199000-1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach