Przetargi.pl
Dostawa jednorazowych płytek (slajdy) oraz odczynniki do posiadanego przez Zamawiającego automatycznego licznika do liczenia leukocytów ADAM-eWBC2 (NanoEnTek)

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 845 557 , fax. 261 845 135
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
  ul. Koszykowa 78
  00-671 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 845 557, fax. 261 845 135
  REGON: 14013034600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wckik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa jednorazowych płytek (slajdy) oraz odczynniki do posiadanego przez Zamawiającego automatycznego licznika do liczenia leukocytów ADAM-eWBC2 (NanoEnTek)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestaw „ADAM - rWBC Kit” do automatycznego licznika leukocytów resztkowych „ADAM rWBC” firmy NanoEnTec. Opakowanie jednostkowe zawiera: 50 szt. r-slide, roztwór Standard Bead 7 ml, r-Solution 25 ml. Wielkość zamówienia: 11 opakowań. Wymagane dokumenty: - deklaracja zgodności, - dokument CE dla wyrobów do diagnostyki in vitro,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie Wykonawcy zawierające informację czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego (art. 91 ust. 3a ustawy) według wzoru na Załączniku nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach