Przetargi.pl
Przebudowa wraz z odwodnieniem ul. Sieradzkiej w Komorowie

Gmina Michałowice ogłasza przetarg

 • Adres: 05-816 Michałowice, Aleja Powstańców Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 350 91 91, , fax. 22 350 91 01
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Michałowice
  Aleja Powstańców Warszawy 1
  05-816 Michałowice, woj. mazowieckie
  tel. 22 350 91 91, , fax. 22 350 91 01
  REGON: 01326929000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.michalowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa wraz z odwodnieniem ul. Sieradzkiej w Komorowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Sieradzkiej w Komorowie na odcinku ok. 150mb. 2.2. W ramach zamówienia Wykonawca wykona przebudowę odwodnienia w pasie drogowym. 2.3. Zakres robót obejmuje: 1. rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych - ok. 785,00 m2, 2. rozebranie nawierzchni z brukowca - ok. 30,00 m2, 3. rozebranie nawierzchni z kostki brukowej i płyt chodnikowych - ok. 40,00 m2, 4. rozebranie podbudowy z kruszywa - ok. 795 m2, 5. wykonanie podbudowy pod jezdnie, chodnik i zjazdy - ok. 975 m2, 6. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ok. 975 m2, 7. wykonanie ścieków ulicznych płaskich - ok. 150 m, 8. wykonanie krawężników i oporników betonowych na podsypce cementowo piaskowej - ok. 475 m, 9. wykonanie utwardzonego pobocza z tłucznia - ok. 150 m2, 10. regulacja studzienek i zasuw - 10 szt., 11. budowa drenażu rozsączającego skrzynkowego, 12. roboty ziemne, 13. wykonanie stałej organizacji ruchu, 14. zabezpieczenie drzew na czas wykonywania robót ziemnych, 15. roboty wykończeniowe. 2.4 Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania pozyskanego materiału - destruktu z pozycji 1 do zagospodarowania przez Zamawiającego. W ramach zamówienia Wykonawca cały destruk przewiezie na miejsce wskazane przez Zamawiajacego. 2.5 Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w: 1. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ, 2. „Przedmiarze robót”, stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ, 3. Dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ. 2.6 Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 1. Na podstawie art. 29 ust. 3a (klauzule społeczne) ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia. 2. Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019.1040.) osobę/y wykonującą/e czynności brukarza. 2.7 TERMIN I WARUNKI GWARANCJI 2.7.1 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty oraz zastosowane materiały na okres nie krótszy niż 36 miesiące od daty odbioru umowy. Ostateczny termin zostanie podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie (stanowi kryterium oceny złożonych ofert). 2.7.2 Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych. 2.7.3 Szczegółowy opis dotyczący gwarancji znajduje się w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, to zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o którym w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ), dla każdego z tych podmiotów odrębnie. 3. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ), dla każdego z tych podmiotów odrębnie. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ), dla każdego z tych podmiotów odrębnie. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.2.ust. 2: 1) pkt 1– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu, BEZ DODATKOWEGO WEZWANIA, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. według wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach