Przetargi.pl
„Dostawy testów, rękawów i drobnego sprzętu do sterylizacji z podziałem na pakiety”

Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 03-924 Warszawa, ul. Niekłańska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 098 403 , fax. 225 098 404
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Niekłańska 42484
  03-924 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 098 403, fax. 225 098 404
  REGON: 29735900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieklanska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawy testów, rękawów i drobnego sprzętu do sterylizacji z podziałem na pakiety”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem są: Dostawy testów, rękawów i drobnego sprzętu do sterylizacji z podziałem na pakiety, w asortymencie i ilościach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym zawierającym opis przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część SIWZ oraz pozostałymi załącznikami do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium:Pakiet nr 1 kwota: 100,00 zł słownie: sto złotych i 00/100 Pakiet nr 2 kwota: 240,00 zł słownie: dwieście czterdzieści złotych i 00/100 Pakiet nr 3 kwota: 18,00 zł słownie: sto osiemdziesiąt złotych i 00/100 Pakiet nr 4 kwota: 1 000,00 zł słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100 Pakiet nr 5 kwota: 30,00 zł słownie: trzydzieści złotych i 00/100 Pakiet nr 6 kwota: 1 000,00 zł słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100 Pakiet nr 7 kwota: 1 300,00 zł słownie: jeden tysiąc trzysta złotych i 00/100 Pakiet nr 8 kwota: 300,00 zł słownie: trzysta złotych i 00/100 Pakiet nr 9 kwota: 70,00 zł słownie: siedemdziesiąt złotych i 00/100 Pakiet nr 10 kwota: 400,00 zł słownie: czterysta złotych i 00/100 Pakiet nr 11 kwota: 15,00 zł słownie: piętnaście złotych i 00/100 Pakiet nr 12 kwota: 80,00 zł słownie: osiemdziesiąt złotych i 00/100 Pakiet nr 13 kwota: 20,00 zł słownie: dwadzieścia złotych i 00/100 Pakiet nr 14 kwota: 100,00 zł słownie: sto złotych i 00/100 Pakiet nr 15 kwota: 100,00 zł słownie: sto złotych i 00/100 Pakiet nr 16 kwota: 30,00 zł słownie: trzydzieści złotych i 00/100 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Pozostałe informacje dotyczące wadium zostały zawarte w Rozdziale V Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) W przypadkach określonych w art. 22a uPzp (poleganie na zasobach innych podmiotów) Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty, o których mowa: w § 9 ust. 2 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) w zakresie nie szerszym niż są wymagane od Wykonawcy. Oświadczenia należy złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wszelkie dokumenty mogą być podpisywane i poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego pełnomocnika. Forma elektroniczna: składanie ww. dokumentów musi być w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym – przy czym w przypadku oświadczeń złożenie dokumentów elektronicznych opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest formą zastrzeżoną pod rygorem nieważności. 4) Wykonawca reprezentowany przez pełnomocnika zobowiązany jest dołączyć do oferty kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania go. Z treści pełnomocnictwa musi jasno i bez wątpliwości wynikać zakres umocowania pełnomocnika do podejmowanych w imieniu Wykonawcy czynności. Forma elektroniczna: składanie ww. dokumentów musi być w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym – przy czym w przypadku oświadczeń złożenie dokumentów elektronicznych opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest formą zastrzeżoną pod rygorem nieważności. 5) Pozostałe dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: 5.1. Dokumenty składane do oferty: a) Kopia dowodu wniesienia wadium (informacyjnie); b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 uPzp (spółki cywilne, konsorcja) - pełnomocnictwo wyznaczające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego (jeżeli Wykonawca jest w takiej sytuacji); w pozostałych przypadkach - jeżeli pełnomocnictwo jest stosowane. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania - kopia pełnomocnictwa poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania go. Pełnomocnictwo winno być złożone zgodnie z zasadami niniejszej SIWZ. UWAGA: Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292) za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Oznacza to, że oferta złożona przez spółkę cywilną jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 uPzp). W związku z faktem, iż wszelka korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika, należy podać adres pełnomocnika, na jaki ma być wysyłana korespondencja.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach