Przetargi.pl
Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego autobusu dla osób niepełnosprawnych w konfiguracji minimum 22 + 1 przystosowanego do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach.

Gmina Ropczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1/30
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. (017) 2210550 , fax. (017) 2210555
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ropczyce
  ul. Krisego 1/30 1/30
  39-100 Ropczyce, woj. podkarpackie
  tel. (017) 2210550, fax. (017) 2210555
  REGON: 00052472000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropczyce.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego autobusu dla osób niepełnosprawnych w konfiguracji minimum 22 + 1 przystosowanego do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego autobusu dla osób niepełnosprawnych w konfiguracji minimum 22 + 1 przystosowanego do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach - autobus kpl. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341210001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropczyce.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach