Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji minimum 22 + 1 przystosowanego do przewozu osób dla ZSCKR w Nowosielcach

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 38-530 Zarszyn, Nowosielce 206
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 4653980 , fax. 13 4653980
 • Data zamieszczenia: 2016-04-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach
  Nowosielce 206 206
  38-530 Zarszyn, woj. podkarpackie
  tel. 13 4653980, fax. 13 4653980
  REGON: 18029586600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsckr-nowosielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji minimum 22 + 1 przystosowanego do przewozu osób dla ZSCKR w Nowosielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa fabrycznie nowego autobusu w konfiguracji minimum 22 + 1 przystosowanego do przewozu osób dla ZSCKR w Nowosielcach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341210001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsckr-nowosielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach