Przetargi.pl
Dostawa infrastruktury sprzętowej dla projektu "E-gmina - rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Domaniów"

Gmina Domaniów ogłasza przetarg

 • Adres: 55-216 Domaniów, Domaniów
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713017735 , fax. 713017870
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Domaniów
  Domaniów 56
  55-216 Domaniów, woj. dolnośląskie
  tel. 713017735, fax. 713017870
  REGON: 93193485100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadomaniow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa infrastruktury sprzętowej dla projektu "E-gmina - rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Domaniów"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego, serwerowo-macierzowego i sieciowego dla potrzeb projektu "E-gmina - rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Domaniów" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (E-usługi i otwarte zasoby publiczne). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady jego realizacji zawierają następujące dokumenty: a) opis przedmiotu zamówienia/minimalne wymagania dla infrastruktury sprzętowej - załącznik nr 6 do SIWZ, b) wzór umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ – w formie oryginału; 2) Kalkulację cenową – załącznik nr 1a do SIWZ – w formie oryginału; (Ceny jednostkowe netto określone w kol. 4 - stanowią treść oferty i nie będą uzupełniane/zmieniane, ich brak w złożonej ofercie skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2); 3) Aktualne oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ustawy Pzp, stanowiące załączniki nr 2 i 3 do SIWZ – w formie oryginału; 4) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych – w formie oryginału; 5) W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy przedstawić pełnomocnictwo - w formie oryginału - ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest pełnomocnik; 6) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) – w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wraz z ofertą nie należy składać dokumentów wymienionych w sekcji III.4, III.5 i III.6. Dokumenty te składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dopiero po otrzymaniu wezwania Zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach