Przetargi.pl
„Dostawa i uruchomienie specjalistycznego sprzętu medycznego do zabiegów urologicznych– 2 pakiety.”

Samodzielny Publiczny ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 36-100 Kolbuszowa, Grunwaldzka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0172271222 , fax. 0172271233
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny ZOZ
  Grunwaldzka 4
  36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie
  tel. 0172271222, fax. 0172271233
  REGON: 00030450400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.kolbuszowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa i uruchomienie specjalistycznego sprzętu medycznego do zabiegów urologicznych– 2 pakiety.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa specjalistycznych urządzeń i sprzętu medycznego na Blok Operacyjny Samodzielnego Publicznego ZOZ w Kolbuszowej. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1.1Dostawa obejmuje: 1) Pakiet 1 – Stół operacyjny do zabiegów urologicznych – 1 kpt. 2) Pakiet 2 – Zestaw urologiczny endoskopowy – 1 kpt. a) Sterownik kamery – 1 zestaw. b) Głowica Urologiczna pendualna współpracująca z oferowanym sterownikiem kamery oraz systemem diagnostyki fotodynamicznej PDD (głowica posiadająca zintegrowany filtr PDD). – 1 szt. c) Monitor medyczny UHD 4K – 1 szt. d) Monitor medyczny – 1 szt. e) Źródło światła – 1 szt. f) Optyka/akcesoria 1.2 Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać: • Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, • Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych Na pisemne wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć wymagany dokument. • Wykonawca winien zapewnić: - szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów, - zapewnienie gwarancji i rękojmi w okresie min. 24 miesiące od daty odbioru dostawy bez zastrzeżeń, - serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat,( podanie nazwy i adresu serwisu) - gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat, - bezpłatne udostępnienie urządzenia zastępczego o zbliżonych parametrach na czas naprawy urządzenia podstawowego. 2. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (www.szpital.kolbuszowa.pl zakładka Przetargi ) informacji z otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 dotyczy każdego partnera konsorcjum/wspólnika spółki cywilnej. INNE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY ETAP SKŁADANIA OFERT: 1.Wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik Nr 1 do SIWZ 2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy do poszczególnych Pakietów - załącznik Nr 4.1 – 4.2 do SIWZ 2. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączona jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie. (jeśli dotyczy) 3. Zestawienie warunków i parametrów wymaganych do poszczególnych Pakietów wg załącznika 5.1 – 5.2 do SIWZ. ETAP PO DOKONANIU OCENY OFERT: 1.W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca musi w takim przypadku załączyć zestawienie materiałów równoważnych wraz z innymi niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w wymagań np. kart katalogowych, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne itp. 2. Katalogi, broszury, prospekty, karty techniczne z zaznaczonymi pozycjami asortymentu wykazanego w załączniku nr 2 do SIWZ (uszczegółowienie przedmiotu zamówienia), których autentyczność potwierdza Wykonawca 3. Oświadczenie przedmiotowe sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do SIWZ 4. Oświadczenie o zapewnieniu szkolenia, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego itp. według wzoru stanowiącego załącznik Nr 9 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach