Przetargi.pl
„Zakup wraz z dostawą nowego ciągnika rolniczego kołowego”

Urząd Gminy Brzyska ogłasza przetarg

 • Adres: 38-212 Brzyska, Brzyska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 460 120 , fax. 134 460 105
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Brzyska
  Brzyska 1
  38-212 Brzyska, woj. podkarpackie
  tel. 134 460 120, fax. 134 460 105
  REGON: 10075300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzyska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup wraz z dostawą nowego ciągnika rolniczego kołowego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego nowego ciągnika rolniczego kołowego” Szczegółowy opis zamówienia, został zawarty w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 6 do SIWZ. Dodatkowe wymogi: - Ciągnik rolniczy posiada wszelkie dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego przez właściwy organ - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru ubezpieczyciela - Okres gwarancji – min. 3 lata od momentu przekazania ciągnika zamawiającemu protokołem zdawczo odbiorczym. Naprawy gwarancyjne nie powinny trwać więcej niż 14 dni od daty zgłoszenia przez zamawiającego wystąpienia usterki. - Serwis Pełen - przez okres udzielonej gwarancji wg. potrzeb wynikających z warunków gwarancji, obejmujący wymianę płynów eksploatacyjnych oraz podzespołów wg potrzeby wynikającej z eksploatacji a określonej postanowieniami gwarancji, pierwsze uruchomienie wraz z przeszkoleniem osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji bieżącej wynikającej z codziennej eksploatacji ciągnika na koszt Wykonawcy. W zakres serwisu wchodzi także ewentualny transport ciągnika do Wykonawcy i z powrotem w celu dokonania prac serwisowych - W okresie gwarancji Wykonawca zapewni czas reakcji na zgłoszoną przez Zamawiającego awarię – nie dłuższy niż 24 godziny. - Dostawca zapewni serwis pogwarancyjny w odległości nie większej niż 80 km, od siedziby Zamawiającego Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, Zamawiający dopuszcza wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. 1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć (załączyć do protokołu odbioru) wymagane certyfikaty, wyposażenie winno być wysokiej jakości i trwałości 2. Wykonawca wskaże w ofercie: producenta i model oferowanego sprzętu wraz z zdjęciami poglądowymi, oraz okres gwarancji udzielonej na zaoferowany sprzęt. 2. Wykonawca wskaże w ofercie parametry techniczne oferowanego sprzętu. 3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne względem opisanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16700000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 2) w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się: osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w dokumencie równorzędnym, osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem określającym zakres umocowania. Wszelkie pełnomocnictwa powinny być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach