Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu w sezonie zimowym 2019/2020

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
  ul. Jana Pawła II 17
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.jaroslaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu w sezonie zimowym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia : Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu w sezonie zimowym 2019/2020 2. Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje wykonanie: Zadanie Nr 1- odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie gmina Laszki i Wiązownica przy użyciu dwóch nośników minimum trzyosiowych dwunapędowych (6x4) o ładowności min. 10 ton wyposażonych w dwa pługi odśnieżne jednostronne średnie z lemieszem gumowo-stalowym , dwa pługi odśnieżne dwustronne średnie oraz dwie piaskarki o pojemności zasobnika min 5 m3 lub większe . Całość sprzętu zabezpiecza Wykonawca . Wykonawca musi dysponować miejscem do składowania materiałów do zwalczania śliskości tj. mieszankę piaskowo-solną. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt plac składowy oraz materiały do zwalczania śliskości zimowej. Załadunek materiałów do zwalczania śliskości ponosi Wykonawca. Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach. Zadanie Nr 2- odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie gminy Pawłosiów i Jarosław - przy użyciu dwóch nośników minimum trzyosiowych dwunapędowych (6x4) o ładowności min. 10 ton wyposażonych w dwa pługi odśnieżne jednostronne średnie z lemieszem gumowo-stalowym , dwa pługi odśnieżne dwustronne średnie oraz dwie piaskarki o pojemności zasobnika min 5 m3 lub większe . Całość sprzętu zabezpiecza Wykonawca . Wykonawca musi dysponować miejscem do składowania materiałów do zwalczania śliskości tj. mieszankę piaskowo-solną. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt plac składowy oraz materiały do zwalczania śliskości zimowej. Załadunek materiałów do zwalczania śliskości ponosi Wykonawca. Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach. Zadanie Nr 3- odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie gminy Radymno - przy użyciu nośnika minimum trzyosiowego dwunapędowego (6x4) o ładowności min. 10 ton wyposażonego w pług odśnieżny jednostronny średni z lemieszem gumowo-stalowym , pług odśnieżny dwustronny średni oraz piaskarkę o pojemności zasobnika min 5 m3 lub większą . Całość sprzętu zabezpiecza Wykonawca . Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt plac składowy oraz materiały do zwalczania śliskości zimowej. Załadunek materiałów do zwalczania śliskości ponosi Wykonawca. Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach. Zadanie Nr 4- odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie gmina Rokietnica i Chłopice - przy użyciu dwóch nośników minimum dwuosiowych dwunapędowych (4x4) o ładowności min. 8 ton wyposażonych w dwa pługi odśnieżne jednostronne średnie z lemieszem gumowo-stalowym , dwa pługi odśnieżne dwustronne średnie oraz dwie piaskarki o pojemności zasobnika min 5 m3 lub większe . Całość sprzętu zabezpiecza Wykonawca . Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt plac składowy oraz materiały do zwalczania śliskości zimowej. Załadunek materiałów do zwalczania śliskości ponosi Wykonawca. Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach. Zadanie Nr 5- odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie gmina Pruchnik i Rożwienica - przy użyciu dwóch nośników minimum dwuosiowych dwunapędowych (4x4) o ładowności min. 8 ton wyposażonych w dwa pługi odśnieżne jednostronne średnie z lemieszem gumowo-stalowym , dwa pługi odśnieżne dwustronne średnie oraz dwie piaskarki o pojemności zasobnika min 5 m3 lub większe . Całość sprzętu zabezpiecza Wykonawca . Wykonawca musi dysponować miejscem do składowania materiałów do zwalczania śliskości tj. mieszankę piaskowo-solną. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt plac składowy oraz materiały do zwalczania śliskości zimowej. Załadunek materiałów do zwalczania śliskości ponosi Wykonawca. Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach. Zadanie Nr 6- odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie miasto Jarosław- przy użyciu dwóch nośników, z czego: - jeden nośnik dwuosiowy dwunapędowy (4x4)o ładowności do 6 ton , wyposażony w pług odśnieżny jednostronny typu średniego z lemieszem gumowo-stalowym z dociskiem oraz regulacją kąta natarcia lemieszy do podłoża oraz piaskarką o pojemności zasobnika min 4 m3 lub większą. - jeden nośnik dwuosiowy dwunapędowy (4x4) o ładowności min.8 ton, wyposażony w pług odśnieżny jednostronny typu średniego z lemieszem gumowo-stalowym z dociskiem oraz regulacją kąta natarcia lemieszy do podłoża oraz piaskarką o pojemności zasobnika min 4 m3 lub większą - jeden nośnik uniwersalny typu UNIMOG minimum dwuosiowy dwunapędowy (4x4) o ładownośći do 1,5t wyposażony w pług odśnieżny jednostronny typu lekkiego , regulacją kąta natarcia lemieszy do podłoża , oraz piaskarką . Powyższy sprzęt w dyspozycji Wykonawcy . Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt plac składowy oraz materiały do zwalczania śliskości zimowej. Załadunek materiałów do zwalczania śliskości ponosi Wykonawca. Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach. Zadanie Nr 7: odśnieżanie przy użyciu równiarki o mocy min. 250 kM, wyposażonej w pług czołowy dwustronny skrętny oraz przy użyciu ładowarki samojezdnej kołowej o poj. łyżki min. 3,5 m3 Powyższy sprzęt w dyspozycji Wykonawcy . Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach. Zadanie Nr8 – odśnieżanie przy użyciu pługa wirnikowego o mocy min. 700 kM – Sprzęt w dyspozycji Wykonawcy.Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg potrzeb tj.warunków panujących na drogach. 3. Świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia polegać będą na: 1) świadczeniu usług w zakresie zimowego utrzymania dróg polegających na zwalczaniu śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości poślizgowej) poprzez pokrywanie nawierzchni jezdni, mieszaniną piaskowo-solną oraz odśnieżaniem nawierzchni jezdni ,zgodnie z „Planem Zimowego Utrzymania Dróg” opracowanym przez Zamawiającego, zawartym w Rozdziale IV niniejszej SIWZ oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru usług w zakresie zimowego utrzymania dróg zawartą w Rozdziale V niniejszej SIWZ we wszystkie dni tygodnia w niekorzystnych warunkach atmosferycznych ( niskie temperatury zawieje i zamiecie śnieżne ) na wezwanie i według potrzeb Zamawiającego , 2) zapewnieniu jakości wykonywanych usług odpowiadających obowiązującym standardom zimowego utrzymania dróg ( uzyskanie stanu nawierzchni obowiązującego dla standardu w którym utrzymywana jest droga), ustalonych przez Zamawiającego w Planie zimowego utrzymania dróg zawartego w Rozdziale IV niniejszej SIWZ 3) przekazywanie za pośrednictwem osób obsługujących pojazdy i sprzęt przedstawicielom Zamawiającego informacji o aktualnym stanie przejezdności dróg, czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług na poszczególnych odcinkach dróg oraz zagrożeniach spowodowanych aktualnymi warunkami atmosferycznymi. 4) zabezpieczeniu we własnym zakresie i na własny koszt materiałów do zwalczania śliskości tj. mieszankę piaskowo-solną dla zadań od 1 do 7 w ilościach szczegółowo określonych w Rozdziale IV SIWZ. Materiały winny być składowane w taki sposób aby były właściwie przygotowane do użytku, niezależnie od panujących warunków pogodowych. Materiały należy stosować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. Z 2005 r. nr 230 poz. 1960 ze zm.) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Załadunek materiałów odbywać się będzie sprzętem Wykonawcy i na jego koszt , 5) utrzymaniu w gotowości sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z ich obsługą, a w przypadku awarii sprzętu do realizacji ZUD Wykonawca niezwłocznie telefonicznie zgłasza ten fakt Dyżurnemu PZD. Wykonawca zobowiązany jest dysponować w pełni sprawnym i wyposażonym sprzętem zastępczym, który wykona zlecone zadanie. Sprzęt zastępczy musi spełniać kryteria dla danego sprzętu określone w zamówieniu. 6) zapewnieniu przez wykonawcę we własnym zakresie obsługi naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg, 7) udostępnienia Zamawiającemu zaoferowanych w ofercie pojazdów/ nośników do świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg , w celu zamontowania urządzeń monitorujących GPS dla zadań od 1 do 6 . Urządzenia stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia tych urządzeń powstałych z winy niewłaściwego ich użytkowania bądź regulowania bez wiedzy i zgody Właściciela tych urządzeń. 8) w czasie obowiązywania umowy Wykonawca zapewnia łączność telefoniczną z Zamawiającym. Każdy sprzęt do zimowego utrzymania musi posiadać telefon komórkowy z zestawem głośnomówiącym lub słuchawkowym w celu zapewnienia bezpośredniego kontaktu Zamawiającego z kierowcą. Kierowca ma obowiązek każdorazowo poinformować dyżurnego w PZD o rozpoczęciu i zakończeniu pracy. Wykaz telefonów komórkowych i dodatkowo stacjonarnych, które będą wykorzystane przy zimowym utrzymaniu dróg należy dostarczyć do Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu przed podpisaniem umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz telefonów pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie akcji zimowej w PZD w Jarosławiu. 9) Wykonawca, którego oferta została wybrana w postępowaniu, jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu zaoferowanego sprzętu, którym będzie wykonywana usługa. Przeglądu sprzętu dokona komisja w skład, której wejdą przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawca lub osoba przez niego wyznaczona. Przeglądu sprzętu Zamawiający dokona w okresie: od dnia przekazania Wykonawcy powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania umowy . Z przeprowadzonego przeglądu zostanie sporządzony protokół, do którego Zamawiający dołączy dokumentację fotograficzną oferowanego przez Wykonawcę sprzętu. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy zawarty w Rozdziale III SIWZ , Plan zimowego utrzymania dróg zawarty w Rozdziale IV SIWZ oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usług w zakresie zimowego utrzymania dróg zawartej w Rozdziale V niniejszej SIWZ 5. Zaleca się dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej w terenie ( na własny koszt) będącym przedmiotem niniejszego zamówienia dla zadań od 1 do 6 w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz pozyskania wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu ćo zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych iub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach iub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Części 11 ust.2 pkt.1 Instrukcji dla Wykonawców: 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w Części 11 ust.4 pkt.1 Instrukcji dla Wykonawców, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Części 11 ust.4 pkt.1 Instrukcji dla Wykonawców, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne . 7. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania miejsca z którego Zamawiający może uzyskać ww. oświadczenia lub dokumenty o ile są aktualne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach