Przetargi.pl
Dostawa i montaż wyposażenia 6 oddziałowego przedszkola w Małej Nieszawce

Gmina Wielka Nieszawka ogłasza przetarg

 • Adres: 87-165 Wielka Nieszawka, Toruńska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6781212, 6781093 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wielka Nieszawka
  Toruńska 12
  87-165 Wielka Nieszawka, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6781212, 6781093, fax. -
  REGON: 87111875000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkanieszawka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wyposażenia 6 oddziałowego przedszkola w Małej Nieszawce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż wyposażenia 6 oddziałowego przedszkola w Małej Nieszawce Część I: Wyposażenia Sali widowiskowej: 1. Przedmiot zamówienia dla części I obejmuje w szczególności: 1) dostawę i montaż wyposażenia Sali widowiskowej w miejscu wskazanym przez zamawiającego; 2) dostarczone elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, wykonane w bezpiecznych technologiach oraz dopuszczone do stosowania w przedszkolach, wszystkie elementy wyposażenia muszą posiadać atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczające do stosowania i użytkowania w obiektach typu przedszkolnego 3) wykonawca dostarczy zamawiającemu w dniu dostawy karty gwarancyjne, wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty dostarczonego sprzętu w formie papierowej w dwóch egzemplarzach; 4) wykonawca zobowiązany jest uruchomić dostarczone urządzenia w dniu dostawy oraz przeszkolić personel wskazany przez zamawiającego z jego obsługi; 5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik do SIWZ: Część I: Wyposażenia Sali widowiskowej. Parametry wyposażenia mogą się różnić od wskazanych wielkości +/- 5%. 6) w przypadku wyposażenia wymagającego montażu, złożenia, etc., wykonawca zobowiązany jest dokonać ww. czynności, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. 7) wykonawca po dostarczeniu elementów wyposażenia oraz po zakończeniu montażu zobowiązany jest uporządkować miejsce dostawy i montażu, zagospodarować powstałe odpady oraz naprawić wszystkie zniszczenia i usunąć zabrudzenia powstałe podczas dostawy i montażu na swój koszt. Część_II: Dostawa i montaż mebli Przedmiot zamówienia dla części II obejmuje w szczególności: 1) dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych z zapleczem, w zakresie umożliwiającym użytkowanie, w miejsce wskazane przez zamawiającego, 2) dostarczone elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, wykonane w bezpiecznych technologiach oraz dopuszczone do stosowania w przedszkolach, wszystkie elementy wyposażenia muszą posiadać atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczające do stosowania i użytkowania w obiektach typu przedszkolnego, 3) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik do SIWZ: Część_II: Dostawa i montaż mebli Parametry wyposażenia mogą się różnić od wskazanych wielkości +/- 5%. 4) w przypadku wyposażenia wymagającego montażu, złożenia, etc., wykonawca zobowiązany jest dokonać ww. czynności, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. 5) wykonawca po dostarczeniu elementów wyposażenia oraz po zakończeniu montażu zobowiązany jest uporządkować miejsce dostawy i montażu, zagospodarować powstałe odpady oraz naprawić wszystkie zniszczenia i usunąć zabrudzenia powstałe podczas dostawy i montażu na swój koszt. 6) wykonawca dostarczy zamawiającemu w dniu dostawy karty gwarancyjne, wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty dostarczonego wyposażenia w formie papierowej w dwóch egzemplarzach. Część_III_: Wyposażenie kuchni: Przedmiot zamówienia dla części III obejmuje w szczególności: 1) dostawę i montaż wyposażenia kuchni, w miejscu wskazanym przez zamawiającego, 2) dostarczone elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, posiadać atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczające do stosowania w obiektach żywienia zbiorowego, 3) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik do SIWZ: Część_III_Wyposażenie_kuchni. Parametry wyposażenia mogą się różnić od wskazanych wielkości +/- 5%. Wszystkie elementy muszą być wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 18/10, z wyjątkiem elementów wykonanych z innych materiałów, opisanych przez zamawiającego w ww. załączniku. 4) wykonawca po dostarczeniu sprzętu oraz po zakończeniu montażu zobowiązany jest uporządkować miejsce dostawy i montażu, zagospodarować powstałe odpady oraz naprawić wszystkie zniszczenia i usunąć zabrudzenia powstałe podczas dostawy i montażu na swój koszt. 5) wykonawca dostarczy zamawiającemu w dniu dostawy karty gwarancyjne, wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty dostarczonego sprzętu w formie papierowej w dwóch egzemplarzach. Część_IV: Wyposażenie stanowiska gospodarczego: Przedmiot zamówienia dla części IV obejmuje w szczególności: 6) dostawę i montaż wyposażenia stanowiska gospodarczego, w miejscu wskazanym przez zamawiającego, 7) dostarczone elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, posiadać atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczające do stosowania w obiektach żywienia zbiorowego, 8) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik do SIWZ: Część_IV_Wyposażenie stanowiska gospodarczego. Parametry wyposażenia mogą się różnić od wskazanych wielkości +/- 5%. 9) wykonawca po dostarczeniu sprzętu oraz po zakończeniu montażu zobowiązany jest uporządkować miejsce dostawy i montażu, zagospodarować powstałe odpady oraz naprawić wszystkie zniszczenia i usunąć zabrudzenia powstałe podczas dostawy i montażu na swój koszt. wykonawca dostarczy zamawiającemu w dniu dostawy karty gwarancyjne, wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty dostarczonego sprzętu w formie papierowej w dwóch egzemplarzach 2. Wykonawca wg własnego wyboru, na własną odpowiedzialność i ryzyko, może obejrzeć miejsce dostaw i robót w celu zgromadzenia wszelkich informacji, które mogą być potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 3. Zamawiający informuje, iż ewentualny przypadek opisania przedmiotu zamówienia przez: wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, za każdym razem oznacza sytuację przykładową i możliwe jest wówczas zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych. 4. Przez równoważność rozumie się osiągniecie tego samego celu, zbliżoną jakość, spełnienie przez parametry wszystkich wskazanych warunków. Oznacza to, że materiały lub rozwiązania techniczne opisane przez Zamawiającego nie muszą mieć cech identyczności, nie muszą one być takie same, lecz zbliżone. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania procedury odwróconej na podstawie art. 24aa ust 1 ustawy Pzp. 6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39161000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 1. Część I: 500 zł 2. Część II: 500 zł 3. Część III: 500 zł 4. Część IV: 0 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach