Przetargi.pl
Leasing fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego do odpadów.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. KS. P. Wawrzyniaka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 523564300 , fax. +48 523564305
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. KS. P. Wawrzyniaka 33
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48 523564300, fax. +48 523564305
  REGON: 09158115000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkimino.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Leasing fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego do odpadów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: koszty udzielonego leasingu na nowy mobilny przesiewacz bębnowy do odpadów marki: PRONAR, model: MPB20.55., rok produkcji: 2019. Wartość przesiewacza 793.350,00 zł brutto. Wartość netto: 645.000,00 zł. Umowa z dostawcą została podpisana dnia 28 sierpnia 2019 r. Ostateczny termin dostarczenia przesiewacza wyznaczono na dzień 27 października 2019 r. Miejsce dostawy Inowrocław, ul. Bagienna 77. Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 5 do siwz, będący integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunki leasingu: a) leasing operacyjny (bilansowo, jako leasing finansowy), z podziałem na część kapitałową i odsetkową, b) raty leasingowe miesięczne równe (raty kapitałowe równe), c) okres trwania leasingu – 60 miesięcy, d) środkami rozliczeniowymi za usługę będzie złoty polski, e) termin płatności rat leasingowych będzie określony w umowie leasingu, f) wartość wstępnej opłaty leasingowej – 5 % wartości netto, g) wysokość kwoty wykupu po zakończeniu umowy leasingu - 1 % wartości netto plus podatek VAT, h) ilość rat – 59 równych rat, i) ubezpieczenia dokona zamawiający u swojego ubezpieczyciela. W polisie ubezpieczającym będzie PGKiM, a ubezpieczonym leasingodawca. Ubezpieczenie zostanie zawarte z UNIQA TU. Informacja o wyborze wykonawcy/dostawcy: Dostawca: Pronar Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew Mobilny przesiewacz bębnowy: marki: PRONAR, model: MPB20.55., rok produkcji: 2019 Wartość brutto: 793.350,00 zł brutto Wartość netto: 645.000,00 zł
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie wymaga szczególnych warunków w tym zakresie,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach