Przetargi.pl
Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej o mocy do 49,9 kWp (nie mniej niż 48 kWp) na gruncie przy budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta przy ul. Okradzionowskiej 29B w Sławkowie oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy do 35 kWp (nie mniej niż 30 kWp) na terenie Oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej w Sławkowie – 2 części.

Gmina Sławków ogłasza przetarg

 • Adres: 41-260 Sławków, ul. Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2931552 w. 41 , fax. 322 931 233
 • Data zamieszczenia: 2021-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sławków
  ul. Rynek 1
  41-260 Sławków, woj. śląskie
  tel. 32 2931552 w. 41, fax. 322 931 233
  REGON: 27625755800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slawkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej o mocy do 49,9 kWp (nie mniej niż 48 kWp) na gruncie przy budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta przy ul. Okradzionowskiej 29B w Sławkowie oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy do 35 kWp (nie mniej niż 30 kWp) na terenie Oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej w Sławkowie – 2 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej o mocy do 49,9 kWp (nie mniej niż 48 kWp) na gruncie przy budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta przy ul. Okradzionowskiej 29B oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy do 35 kWp (nie mniej niż 30 kWp) na terenie Oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej w Sławkowie – 2 części. 2. Zadanie zrealizowane jest w ramach projektu Gminy Sławków pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno - ściekowej w Sławkowie.” współfinansowanego przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020. 3. Zamówienie obejmuje 2 zadania – części nr 2 : Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej o mocy do 35 kWp (nie mniej niż 30 kWp) na terenie Oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej w Sławkowie Zamówienie obejmuje dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o następujących parametrach: Charakterystyka elektryczna: 1) moc minimalna panelu: 320Wp; 2) typ ogniw: monokrystaliczne; 3) wymiar ogniwa maksymalnie: 162x162; 4) ilość ogniw w module: od 60 do 104; 5) wydajność/sprawność minimum: 19,2%; 6) maksymalne napięcie systemu: 1000V DC; 7) tolerancja mocy minimum: -0; +4,99W; 8) temperaturowy współczynnik napięcia TcV: od 0 do -0,31%/0 C; 9) temperaturowy współczynnik mocy TcP: od 0 do -0,40%/0 C; 10) minimalny prąd zwrotny: 20A; 11) ilość diód bypass: minimum 4; 12) wysokość ramy minimum: 40mm; 13) narożniki ramy modułu: zaciskane mechanicznie nie dopuszczalne narożniki typu self-locking. Wymagane certyfikaty: 1) IEC – 61215,61730; 2) obciążenie statyczne: minimum 6000Pa; 3) ssanie wiatru: minimum 4000Pa; 4) odporność na amoniak : według normy 62716; 5) odporność na efekt LID: według normy 60904; 6) odporność na sól: według normy 61701; 7) klasa stosowania: A; 8) Flash test: wymagany dla każdego modułu; 9) EL test: wymagany dla każdego modułu. Budowa panelu: 1) waga maksymalna – 19 kg; 2) gniazdo przyłączeniowe minimum: IP65; 3) szkło zewnętrzne: minimum 3,2mm pokryte warstwą antyrefleksyjną o przepuszczalności minimum 94% potwierdzone oświadczeniem producenta szkła; 4) zabezpieczenie antykradzieżowe – naklejka z nazwą właściciela instalacji o treści: ”Własność Gminy Sławków”, zalaminowana na trwale pod szybą modułu. System winien być oparty o 1 inwerter fotowoltaiczny. Inwerter musi spełniać wymogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631-NC RfG. Dane techniczne inwertera: 1) częstotliwość (zakres częstotliwości) 50 Hz / 60 Hz (45-65 Hz); 2) topologia falownika – beztransformatorowa; 3) zakres temperatury otoczenia od -40 do +600C; 4) chłodzenie aktywne. Wykonawcy są zobowiązani do dokonania uzgodnień z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zgłoszenie zakończenia prac do organów Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli prawo tego wymaga. Zakres zamówienia obejmuje także wykonanie dokumentacji technicznej oraz zgłoszenie w zakładzie energetycznym – dostawcy energii elektrycznej. Potwierdzeniem zakończenia montażu będzie rozruch i potwierdzenie zgłoszenia do zakładu energetycznego przyłączenia mikro instalacji. Zamawiający wymaga, aby dostarczone przedmioty zamówienia były fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad, pełnowartościowe i w pierwszym gatunku. Moduły fotowoltaiczne powinny pochodzić z bieżącej produkcji. Wykonawca powinien dostarczyć dokumenty będące podstawą gwarancji producenta i dokumenty wymagane do zgłoszenia mikro instalacji u dostawcy energii elektrycznej. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali oględzin miejsca dostawy i montażu na etapie sporządzania ofert. Gwarancja będzie zgodna z ofertą, przy czym minimalny wymagany okres gwarancji, wynosi dla panelu: 15 lat na wady ukryte produktu i 25 lat na sprawność modułów nie mniejszą niż 80% mocy początkowej, gwarancja dla inwertera – min. 5 lat, gwarancja na montaż wynosi min. 3 lata. Bieg okresu gwarancji liczony będzie od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca obowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach