Przetargi.pl
Dostawa i montaż układów klimatyzacji

Muzeum Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 40-205 Katowice, ul. Tadeusza Dobrowolskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 7799300-1, 32 2130866
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Śląskie
  ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1
  40-205 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 7799300-1, 32 2130866
  REGON: 00109412100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://muzeumslaskie.pl/pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż układów klimatyzacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa, montaż oraz wykonanie koniecznych prac – również prac projektowych (projekty warsztatowe), zmierzających do zamontowania i uruchomienia układu klimatyzacji dla pomieszczenia serwerowni, biura informatyków oraz biur działu bezpieczeństwa Muzeum Śląskiego w Katowicach, realizowana na podstawie opracowania projektowego pt. „Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji pomieszczenia serwerowni, biura informatyków oraz biur działu bezpieczeństwa”, stanowiącego załącznik nr 1 do STWiORB oraz „Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej zasilającej klimatyzatory w pomieszczeniu serwerowni, biura informatyków oraz biura działu bezpieczeństwa w budynku MS-GG w Muzeum Śląskim w Katowicach” – załącznik nr 7 do STWiORB, zwanych dalej łącznie Projekty. W zakres zamówienia wchodzi:  dostawa i montaż kompletnych układów klimatyzacji dla pomieszczenia serwerowni i biur działu bezpieczeństwa,  przekładka istniejącego klimatyzatora z pomieszczenia serwerowni do pomieszczenia biura informatyków,  dostawa niezbędnych do montażu materiałów, urządzeń i armatury,  wykonanie niezbędnych demontaży urządzeń i armatury,  wykonanie instalacji elektrycznej doprowadzających energię elektryczną do nowoprojektowanych urządzeń oraz zmiana trasy instalacji zasilającej klimatyzator w biurze informatyków,  wykonanie montażu wymaganych instalacji technologicznych – instalacja odprowadzenia skroplin,  wykonanie konstrukcji wsporczych pod jednostki zewnętrzne klimatyzacji wraz z projektami warsztatowymi,  zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem prac,  uruchomienie i przeprowadzenie prób wszystkich montowanych urządzeń,  wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych przejść instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego,  nadzór nad montażem i uruchomieniem urządzeń,  przeprowadzenie prób, odbiorów i szkoleń.  wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu prac realizowanych w ramach zamówienia – 2 egzemplarze papierowe + 1 kopia w wersji elektronicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ (Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wraz z załącznikami. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku rozbieżności w zapisach dotyczących tych samych zagadnień w ww. opracowaniach, Zamawiający ustala następujący stopień ważności zawartych informacji: a. Umowa, b. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) c. Załączniki do STWiORB, d. Dokumenty odniesienia. Zamawiający umożliwi zainteresowanym Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu. Wizja lokalna odbędzie się w następującym terminie: 17.09.2019 r., godz. 11.00. Zainteresowani Wykonawcy powinni przybyć w ww. terminie do Muzeum Śląskiego w Katowicach, przy ulicy T. Dobrowolskiego 1, recepcja w budynku administracyjnym (parter). Zamawiający informuje, że wizja lokalna nie jest obowiązkowa i jej odbycie nie jest warunkiem złożenia oferty, a wszystkie informacje niezbędne do złożenia oferty zawiera niniejsza SIWZ wraz z załącznikami. W czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień dotyczących treści SIWZ oraz realizacji zamówienia. Z wszelkimi pytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ należy zwrócić się do Zamawiającego w trybie opisanym w rozdz. VIII SIWZ. 2. Miejsce realizacji: Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice. 3. Termin gwarancji: Zamawiający wymaga, aby:  okres gwarancji na zrealizowane roboty budowlane wynosił 3 lata, licząc od dnia następującego po dniu podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru oraz  aby minimalny okres gwarancji na dostarczone klimatyzatory (urządzenia) wynosił 24 miesiące, licząc od dnia następującego po dniu podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru. Termin gwarancji na dostarczone klimatyzatory (urządzenia) stanowi kryterium oceny ofert, którego szczegółowy opis znajduje się w rozdziale XIV ust. 5 pkt 5.2 SIWZ. W takcie obowiązywania gwarancji na urządzenia, Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego wykonywania przeglądów zamontowanych urządzeń, wymiany materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń oraz dokonywania okresowych kontroli szczelności instalacji freonowej urządzeń wraz z dokonywaniem wpisów do Centralnego Rejestru Operatorów z częstotliwością określoną w Ustawie f-gazowej. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia, niezależnie od tego, czy przedmiot umowy został wykonany osobiście przez Wykonawcę, czy też przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców (przedmiot gwarancji). 4. Podwykonawstwo: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy; 2) Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części (zakresu) zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i o ile jest to wiadome, należy wskazać wykaz proponowanych podwykonawców. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części (zakresu), którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie; 3) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych; 4) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, o których mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp; 5) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11) ustawy Pzp zostały określone we wzorze umowy. 5. Wymagania dotyczące zatrudnienia Pracowników na podstawie umowy o pracę Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w zakresie obejmującym roboty budowlane oraz wszystkie prace fizyczne, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.), dalej KP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót budowlanych w szczególności roboty instalacyjne, elektryczne oraz wszystkie prace fizyczne, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy dostawców materiałów budowlanych. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji w której Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej) Sposób dokumentowania zatrudnienia Pracowników – regulują zapisy wzoru umowy § 2 ust. 6. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę tych wymagań oraz sankcji z tego tytułu - regulują zapisy wzoru umowy: § 2 ust. 6, § 8 ust. 2 pkt 3) i 4) oraz § 9 ust. 1 pkt 6). 6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 7. Oferty równoważne. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w SIWZ określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca może przedstawić ofertę równoważną, jednakże proponowane rozwiązania równoważne muszą być o takich samych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych lub je przewyższać. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesienie takie należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wymagane jest przedstawienie określonego oznakowania, Zamawiający akceptuje wszystkie oznakowania potwierdzające, że przedmiot zamówienia spełnia równoważne wymagania. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawcy którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej zostanie udostępniony przez Zamawiającego w dniu zamieszczenia, na stronie na której zamieszczono SIWZ, informacji z otwarcia ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdz. VII ust. 5 SIWZ składa każdy z Wykonawców. Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.), złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. Forma dokumentów: 3.1 Oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w SIWZ rozdz. VII ust. 1 i 3 (Załącznik nr 4 do SIWZ) składane jest w oryginale. 3.2 Dokumenty lub oświadczenia inne niż oświadczenie o którym mowa w SIWZ rozdz. VII ust. 1 i 3, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (nie dotyczy oferty). 3.3 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 3.4 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 4. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) wraz z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 17 października 2018 r. zmieniającym ww. rozporządzenie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993). 5. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający cenę oferty oraz warunki realizacji zamówienia. 6. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 6.1. Oświadczenia, o których mowa w rozdz. VII ust. 1 SIWZ oraz jeżeli dotyczy w rozdz. VII ust. 3 SIWZ (Załącznik nr 4 do SIWZ). 6.2. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty, względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 6.3. Dokumenty o których mowa w rozdz. XI ust. 3 SIWZ – jeżeli dotyczy, tj.: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) – należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) lub umowę – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach