Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S ul. Krakowska w miejscowości Bestwina i Stara Wieś na długości 2,43 km wraz z rozbudową odcinka o długości 0,085 km w Bestwinie.

Powiat Bielski ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8136-900 , fax. 33 8136-897
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Bielski
  ul. Piastowska 40
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 8136-900, fax. 33 8136-897
  REGON: 72181706000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.bielsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S ul. Krakowska w miejscowości Bestwina i Stara Wieś na długości 2,43 km wraz z rozbudową odcinka o długości 0,085 km w Bestwinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy wykonania przebudowy drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska w Bestwinie i Starej Wsi, w tym: - przebudowy drogi powiatowej nr 4444S w zakresie jezdni o łącznej długości 2516 mb oraz szerokości 6 - 8 m - przebudowy skrzyżowań z drogami bocznymi - budowy / przebudowy chodników, - przebudowy poboczy - budowy 2 zatok autobusowych - przebudowy 1 peronu autobusowego - rozbiórki istniejącego i budowa nowego przepustu wraz z przebudową kolidujących elementów uzbrojenia terenu - przebudowy rowów przydrożnych - przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej - urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej oraz wzorze umowy, które stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. najpóźniej do dnia 26.09.2019 r. godz. 10:30 w kwocie 170.000,00 zł (słownie: sto*siedemdziesiąt*tysięcy*złotych 00/100).Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się termin wpływu środków na konto ZDP. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1. Pieniądzu; Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, 43-382 Bielsko-Biała ul. T. Regera 81 - Getin Noble Bank S.A. Nr 34 1560 0013 2009 6534 8000 0004. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na w/w konto ZDP. 2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. Gwarancjach bankowych; 4. Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.). Wadium wniesione w formach wymienionych w pkt 2 – 5 (wystawione na Zamawiającego: Powiat Bielski, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała) należy przed terminem składania ofert złożyć (oryginał) w kasie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej. Warunek złożenia oryginału w kasie Zarządu nie dotyczy ofert nadsyłanych; w takim przypadku załączony do oferty oryginał zostanie przekazany do kasy po otwarciu oferty. Wadium wniesione w formach wymienionych w pkt 2 – 5 musi zawierać zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, z tytułu zatrzymania wadium w związku z zaistnieniem co najmniej jednego z przypadków określonych w ustawie Pzp. Treść dokumentu musi dotyczyć wszystkich okoliczności zatrzymania wadium określonych w ustawie Pzp. Gwarant/Poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do których realizacji te zdolności są wymagane. 2. Oferta przetargowa (złożona w terminie składania ofert), oprócz oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.3. winna zawierać: a) formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ; wartości pieniężne należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku; w miejscach oznaczonych gwiazdką należy skreślić niewłaściwy zapis (dotyczy wskazania podwykonawstwa, określenia sposobu obliczania wartości w kosztorysach, oświadczenia w trybie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp oraz oświadczenia w sprawie wielkości przedsiębiorstwa), b) kosztorysy ofertowe (7 szt.) - ceny jednostkowe i wartości pieniężne należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, c) zestawienie zbiorcze kosztów inwestycji – załącznik nr 4 do SIWZ, d) dokumenty jednoznacznie potwierdzające prawo osoby podpisującej dokumenty przetargowe do dokonywania tej czynności, e) ew. zobowiązanie, o którym mowa w pkt 1 -załącznik nr 7 do SIWZ. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia odnośnie przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) - załącznik nr 8 do SIWZ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Termin na złożenie powyższego oświadczenia - termin 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacja po otwarciu ofert zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach