Przetargi.pl
Modernizacja instalacji gazów medycznych zgodnie z zaleceniami przeglądu w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12” realizowany w ramach zadania pn. „Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.”

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Mirowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 370 21 35 , fax. 34 370 21 35
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
  ul. Mirowska 15
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 34 370 21 35, fax. 34 370 21 35
  REGON: 15158624700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsm.czest.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja instalacji gazów medycznych zgodnie z zaleceniami przeglądu w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12” realizowany w ramach zadania pn. „Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Modernizacji instalacji gazów medycznych zgodnie z zaleceniami przeglądu w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12” realizowanego w ramach zadania pn. „Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Kwota wadium wymagana w przedmiotowym postępowaniu wynosi 1.500,00 zł. (słownie jeden tysiąc złotych). Wadium może być wnoszone w formie: 1) pieniądza, 2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancji bankowych, 4) gwarancji ubezpieczeniowych, 5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowy w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.110 ze zm.). 6) Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: BGŻ BNP PARIBAS S.A O/ Częstochowa nr 25 2030 0045 1110 0000 0184 0230 z dopiskiem „Przetarg Modernizacja instalacji gazów medycznych”
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu: 2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące; a)Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. b)Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. c)Zdolności technicznej lub zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP, należy złożyć: Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru na Załączniku nr 3 do SIWZ. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć: Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru na Załączniku nr 4 do SIWZ. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust.5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawia dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Do składanej oferty należy dołączyć: 1)Wypełnione wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru na Załączniku nr 4 do SIWZ. 2)Wypełnione wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru na Załączniku nr 3 do SIWZ. 3)Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wymagane, a nie złożone lub wadliwe pełnomocnictwa podlegać będą uzupełnieniu na warunkach określonych w art. 26 ust. 3a ustawy PZP. W 4) Dowód wpłaty wadium. Pozostałe dokumenty wymienione w Rozdz. VI SIWZ Wykonawcy będą musieli złożyć na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. „w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia” (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1126). Nie jest wymagane załączanie do oferty kosztorysu ofertowego Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany będzie do przedłożenia zamawiającemu w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy kosztorysu („kosztorysu ofertowego”) opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej, o którym mowa w projekcie umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach