Przetargi.pl
Dostawa i montaż sprzętu kuchennego do punktu żywienia w S.U. MUSZELKA – powtórzone

Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ks. Piotra Ściegiennego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 548 802, , fax. 94 35 225 16
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna
  ks. Piotra Ściegiennego 1
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 548 802, , fax. 94 35 225 16
  REGON: 28817100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż sprzętu kuchennego do punktu żywienia w S.U. MUSZELKA – powtórzone
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż w punkcie żywienia w S.U. MUSZELKA sprzętu kuchennego, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Szczegółowy opis i warunki dostawy wyszczególniono w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. Dostarczany sprzęt powinien być fabrycznie nowy oraz zaopatrzony w odpowiednie atesty i certyfikaty oraz powinien odpowiadać parametrom technicznym i użytkowym opisanym w specyfikacjach asortymentowych zamieszczonych w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Do każdego urządzenia powinna być dołączona instrukcja obsługi sporządzona w języku polskim oraz karta gwarancyjna. 3. Z uwagi na bardzo krótki czas przewidziany na dostawę i montaż sprzętu kuchennego do punktu żywienia w S.U. MUSZELKA (wynikający z panującej sytuacji w kraju – stan epidemiczny), Zamawiający dopuszcza dostawę i montaż sprzętu zastępczego, spełniającego wymagania Zamawiającego, w miejsce wymaganego sprzętu w terminie wymaganym przez Zamawiającego, a dostawę i montaż wymaganego sprzętu w terminie późniejszym, podanym przez Wykonawcę, wynikającym z procesu produkcyjnego i czasu dostawy do Wykonawcy od producentów. 4. Z dostawą łączy się usługa polegająca na dostarczeniu zamawianego sprzętu transportem wykonawcy do miejsca przeznaczenia, zainstalowania urządzeń w miejscu pracy, podłączenie urządzeń do odpowiednich sieci i ich uruchomienie, a także przeprowadzenie szkolenia personelu obsługującego urządzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39314000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach