Przetargi.pl
Dostawa i montaż projektora cyfrowego zgodnie ze standardem DCI o minimalnej rozdzielczości 2K do kina Zorza w Sianowie.

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów ogłasza przetarg

 • Adres: 76004 Sianów, Plac Pod Lipami
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 606376877 , fax. 943420496
 • Data zamieszczenia: 2017-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów
  Plac Pod Lipami 9
  76004 Sianów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 606376877, fax. 943420496
  REGON: 101446400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cksianow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż projektora cyfrowego zgodnie ze standardem DCI o minimalnej rozdzielczości 2K do kina Zorza w Sianowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Kinowy projektor cyfrowy zgodny ze standardem ( specyfikacją) DCI i parametrami technicznymi umożliwiającymi instalację w sali kinowej kina Zorza w Sianowie. 1 szt. 2 Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI 1 szt. 3 Odpowiedni obiektyw projekcyjny umożliwiający projekcje w standardzie DCI. 1 szt. 4 Dostawa, montaż, uruchomienie i zestrojenie wyposażenia oraz szkolenie z zakresu obsługi. 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38652100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty z załącznikami, Pełnomocnictwo (o ile dotyczy), W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych powyżej. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach