Przetargi.pl
Usługa kruszenia gruzu budowlanego dla CZG R-XXI

Celowy Związek Gmin R-XXI ogłasza przetarg

 • Adres: 72200 Nowogard, Plac Wolności
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 5791920; 5791950 , fax. 91 5791953,5791955
 • Data zamieszczenia: 2017-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Celowy Związek Gmin R-XXI
  Plac Wolności 5
  72200 Nowogard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 5791920; 5791950, fax. 91 5791953,5791955
  REGON: 81254669600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czg.nowogard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa kruszenia gruzu budowlanego dla CZG R-XXI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompletna usługa kruszenia gruzu budowlanego sprzętem specjalistycznym do rozdrabniania na terenie SPO Świnoujście przy ul. Pomorskiej 10, w ilości szacunkowej: Część 1: 12 500 Mg Część 2: 12 500 Mg W zakres usługi wchodzi : 1) przygotowanie gruzu, 2) kruszenie gruzu do frakcji 0-63 mm, 3) odsiew wstępny, 4) pomiar ilości skruszonego gruzu 5) odwiezienie i spryzmowanie ładowarką skruszonego gruzu (w odległości ok 100-150m). 2. Wymienione ilości surowca do skruszenia mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Minimalna gwarantowana ilość gruzu do skruszenia wynosi 70% dla każdej części. W przypadku zmiany ilości Zamawiający powiadomi Wykonawcę o tym fakcie nie później niż 30 dni przed zakończeniem szacunkowej ilości. 4. Zamawiający będzie potwierdzał odbiór wykonania usługi protokołem zdawczo – odbiorczym z wykazaną ilością skruszonego gruzu. 5. Wykonawca w ofercie uwzględni koszty kruszarki, koparko-ładowarki i innego niezbędnego sprzętu oraz transportu tych urządzeń do SPO w Świnoujściu w celu wykonania usługi kruszenia gruzu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90514000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wstępnego potwierdzenia że wykonawca nie podlega wykluczeniu wykonawca składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach