Przetargi.pl
Dostawa i montaż kompletnej podłogi sportowej hali sportowo-widowiskowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 C

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 06-400 Ciechanów, 17 Stycznia 60 B
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie
  17 Stycznia 60 B
  06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  REGON: 366644952
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosirciech.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż kompletnej podłogi sportowej hali sportowo-widowiskowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 C
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowej, kompletnej podłogi sportowej do hali sportowo-widowiskowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 C. Nowa podłoga sportowa została zaprojektowana jako podłoga sportowa typu C 4 (kombi elastyczna) wg normy EN PN 14 904.1.1. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 7 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44112220-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 8 000,00 ZŁ (słownie: osiem tysięcy,00/100 złotych);2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. nr rachunku 65 1600 1462 1839 0878 5000 0005 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania: M.241.1.2023.ZP – Dostawa i montaż kompletnej podłogi sportowej hali sportowo widowiskowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 C”UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy i osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakościa) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia (umowa/kontrakt) polegające na dostawie wraz z montażem podłogi sportowej, wykonanej w analogicznym systemie technologii wykonania w obiektach sportowych o pow. hali co najmniej 1000 m² każde świadczenie.Przez jedno zamówienie rozumie się dostawę wraz z montażem i uruchomieniem na podstawie jednej umowy.Uwaga: Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli zrealizowali wymagane zamówienie w formie robót budowlanych a nie w formie dostawy z montażem.b) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona- Dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadającymi minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w układaniu systemowej podłogi sportowej z tworzyw sztucznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną