Przetargi.pl
„Realizacje działań reklamowych na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w podziale na 2 części”

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ogłasza przetarg

 • Adres: 00-157 Warszawa, Anielewicza 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
  Anielewicza 6
  00-157 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 140313762
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://polin.pl/pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Realizacje działań reklamowych na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w podziale na 2 części”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 zamówienia - wynajem niepodświetlanych słupów reklamowych:Kampania nr 1 - Wynajem 15 niepodświetlanych słupów reklamowych w Warszawie typu Traffic (dalej: nośnik) w okresie od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 03.04.2023 r. - 30.04.2023 r. na potrzeby kampanii promocyjnej akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”; Kampania nr 2 - Wynajem 15 niepodświetlanych słupów reklamowych w Warszawie typu Traffic (dalej: nośnik) w okresie 01.05.2023 r. - 28.05.2023 r. na potrzeby kampanii promocyjnej akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”), stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.04.2023 r. - 30.04.2023 r. na potrzeby kampanii promocyjnej akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”. Wraz z podmianą plakatu.Kampania nr 2 - Wynajem 20 nośników typu citylight zamieszczonych na ścianach budynków w Warszawie (dalej: nośnik) w okresie od 01.05.2023 r. - 31.05.2023 r. na potrzeby kampanii promocyjnej wystawy „Wokół nas morze ognia”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”), stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79342200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach