Przetargi.pl
Dostawa mobilnej hamowni podwoziowej obciążeniowej

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji ogłasza przetarg

 • Adres: 03-301 Warszawa, Jagiellońska 55
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji
  Jagiellońska 55
  03-301 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000036044
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pimot.lukasiewicz.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mobilnej hamowni podwoziowej obciążeniowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnej hamowni podwoziowej obciążeniowej mocowanej bezpośrednio do piast pary kół jezdnych pojazdu. Hamownia podwoziowa obciążeniowa powinna: - umożliwiać prowadzenie badań pojazdów drogowych spalinowych, elektrycznych lub hybrydowych, z napędem na jedną oś (2WD), w warunkach stacjonarnych z odbiorem mocy napędowej generowanej i przenoszonej przez zespół napędowy badanego pojazdu; - mierzyć siłę napędową i wyznaczać charakterystyki prędkościowe mocy oraz momentu obrotowego badanych pojazdów;Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38540000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach