Przetargi.pl
Dostawa i montaż kamery cyfrowej i oświetlenia do mikroskopu, wyposażenia audiowizualnego oraz laserowego skanera 3D do Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 459 23 13, 22 459 21 55 , fax. 22 459 20 23, 22 459 20 22
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Rakowiecka 4 4
  00-975 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 459 23 13, 22 459 21 55, fax. 22 459 20 23, 22 459 20 22
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgi.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż kamery cyfrowej i oświetlenia do mikroskopu, wyposażenia audiowizualnego oraz laserowego skanera 3D do Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury do Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego tj Część 1 dostawa i montaż fabrycznie nowej kamery cyfrowej z oprogramowaniem i oświetlaczem do światła odbitego do binokularu Leica WILD M10 posiadanego przez Zamawiającego wraz z przeszkoleniem 2 pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania w/w urządzeń.Część 2 dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia audiowizualnego do sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Preparatorium Skamieniałości pod Tetrapodem utworzonego w Oddziale Świętokrzyskim PIG PIB w Kielcach wraz z przeszkoleniem 3 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi ww urządzeń. Część 3: dostawa fabrycznie nowego laserowego skanera 3D wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektów: Modernizacja Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Kielcach dla potrzeb regionalnych badań geologicznych i hydrogeologicznych oraz Świętokrzyskie Preparatorium skamieniałości pod Tetrapodem dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323212001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgi.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach