Przetargi.pl
Remont i modernizacja Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. Stworzenie siedziby Raciąskich Skrzatów Szuwarków

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu ogłasza przetarg

 • Adres: 09-140 Raciąż, ul. Parkowa 14
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6791078 , fax. 23 6791078
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu
  ul. Parkowa 14 14
  09-140 Raciąż, woj. mazowieckie
  tel. 23 6791078, fax. 23 6791078
  REGON: 00028730300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mckraciaz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i modernizacja Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. Stworzenie siedziby Raciąskich Skrzatów Szuwarków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja ZADANIA PN. REMONT I MODERNIZACJA MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY SPORTU I REKREACJI IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W RACIĄŻU. STWORZENIE SIEDZIBY RACIĄSKICH SKRZATÓW SZUWARKÓW. PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 W RAMACH OSI 4 LEADER DZIAŁANIA 413 WDROŻENIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA OPERACJI, KTÓRE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI. Zamówienie obejmuje wykonanie remontu i modernizacji siedziby Zamawiającego, w tym: a)Wymiana pokrycia dachowego - Roboty rozbiórkowe, - Pokrycie dachu. b) Roboty remontowo-budowlane - Roboty rozbiórkowe, - Posadzki, - Glazura na ścianach, - Stolarka drzwiowa, - Roboty malarskie, - Balustrady. c) Remont instalacji elektrycznej, telefonicznej i odgromowej, - Instalacja elektryczna - oświetlenia i gniazd wtykowych, - Montaż skrzynki pomiarowej Zk1 + P, - Instalacja telefoniczna, - instalacja odgromowa. d) Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, - Demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, - Instalacja kanalizacyjna, - Instalacja wodociągowa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium: a) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych). Dotyczy zamówienia podstawowego. b) Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275-j.t. z późn. zm.) c) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Raciążu: 80 8233 0004 0000 1544 2005 0002 z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. REMONT I MODERNIZACJA MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY SPORTU I REKREACJI IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W RACIĄŻU. STWORZENIE SIEDZIBY RACIĄSKICH SKRZATÓW SZUWARKÓW. d) Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: - pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, - innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. e) Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. f) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. g) Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mckraciaz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach