Przetargi.pl
Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z odgałęzieniami do działek w ul. Porannej Rosy w Wólce Kozodawskiej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-500 Piaseczno, Ul. Żeromskiego 39
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 750 23 20; 701 54 00 , fax. 22 701 54 04
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
  Ul. Żeromskiego 39 39
  05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie
  tel. 22 750 23 20; 701 54 00, fax. 22 701 54 04
  REGON: 14161860100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwikpiaseczno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z odgałęzieniami do działek w ul. Porannej Rosy w Wólce Kozodawskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Porannej Rosy w Wólce Kozodawskiej - opisany w Tomie III. Wykonawca dla określenia ceny oferty dokonuje wyceny robót na podstawie SIWZ. Zamawiający nie wymaga dołączenia kosztorysu zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie III niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również SIWZ lub specyfikacją i zał. A.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwikpiaseczno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach